หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-023ZA
MLD-DMT-4-014ZA
MLD-DMT-4-015ZA
MLD-MPT-4-056ZA
MLD-MPT-4-070ZA
MLD-MPT-4-094ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความ ต้องการของลูกค้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ด้านการวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจข้อกำหนดจากลูกค้า รวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์ อีกทั้งยังสามารถสรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ และนำเสนอปัญหาให้กับลูกค้าได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101C03.1 ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า

1.1 ศึกษา และทำความเข้าใจรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
1.2 รวบรวมจุดที่เป็นปัญหา

101C03.2 กำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์

2.1 กำหนดแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์
2.2ระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์

101C03.3 สรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์

3.1นำเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า
3.2สรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3 หรือคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. บอกรายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า
  2. บอกเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
  3. สรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า
  2. กำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
  3. สรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต 2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  5. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  6. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า คือการศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจข้อกำหนด เงื่อนไขการทำงานจากลูกค้า
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อความเหมาะสม
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า โดยต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียด และถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 2) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2เครื่องมือประเมิน กำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์ 1.) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 2.) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน สรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ 1.) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 2.) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
นำผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน