หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-019ZA
MLD-MPT-5-008ZA
MLD-MPT-5-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและควบคุมการ ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการวางแผนและควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการออกแบบงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทั้งหมดและสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทำขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101P08.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน

1.1เตรียมข้อมูลรายการแม่พิมพ์ที่ต้องทำการออกแบบ
1.2 รับแผนงานของลูกค้า
1.3 ตรวจเช็คภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด

101P08.2 ประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน

2.1ประเมินชั่วโมงงานในการออกแบบของแม่พิมพ์ที่จะกำหนดลงในแผน
2.2จัดสรรช่างออกแบบแม่พิมพ์ตามระดับความสามารถ

101P08.3 ปฏิบัติการวางแผน

3.1 กำหนดช่างออกแบบแม่พิมพ์
3.2กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3.3 กำหนดเป้าหมายเวลา
3.4ตรวจทานและเสนอขออนุมัติแผน

101P08.4 การติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย

4.1 กำหนดระยะเวลาในการติดตาม
4.2ประชุมติดตามและรายงานผล
4.3กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามแผน
4.4บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
  2. การประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
  3. การประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
  4. การกำหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
  5. การนำการประชุมและติดตามผลการทำงานและการบันทึกข้อมูล
  6. การกำหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
  2. วิธีกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
  3. วิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
  4. วิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
  5. วิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
  6. วิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  2. แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  3. แฟ้มสะสมงาน หรือ Portfolios
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินจะตรวจประเมินตามหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละรายการ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
  4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานได้
  5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการวางแผน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินผลการติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน