หน่วยสมรรถนะ

ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-EME-5-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานด้านความร้อน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับตรวจแผนการจัดการพลังงานด้านความร้อน และตรวจผลการปฏิบัติตามเป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
  3. กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

12051 ตรวจแผนการจัดการพลังงานด้านความร้อน

1. ตรวจการกำหนดค่าเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานความร้อนของการใช้พลังงานความร้อนเดิมต่อหน่วยผลผลิต/บริการอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. ตรวจแผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

12052 ตรวจผลการปฏิบัติตามเป้าหมายแผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

1.ตรวจผลการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานความร้อนที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. ตรวจผลสรุปและวิเคราะห์ผลของการอนุรักษ์พลังงานความร้อนที่ได้รับเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจแผนการจัดการพลังงาน
  2. ปฏิบัติการตรวจผลการปฏิบัติตามเป้าหมายแผนการอนุรักษ์พลังงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการรับรองการจัดการพลังงาน
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านพลังงานความร้อน
  3. การคำนวณผลประหยัดพลังงานด้วยวิธีการทางวิศวกรรม
  4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดการใช้พลังงานความร้อน
  5. ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการตรวจแผนอนุรักษ์พลังงานพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจแผนการจัดการพลังงาน
   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจผลการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ตรวจการกำหนดค่าเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนเป็นร้อยละของการใช้พลังงานเดิมต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการตรวจสอบมาตรการการอนุรักษ์พลังงานตามเป้าหมายที่กำหนด และการคำนวณผลประหยัดพลังงานด้วยวิธีทางวิศวกรรม
   2. ตรวจผลการติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการด้านความร้อนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของการสรุปและวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับตรวจสอบการติดตามการดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสัมภาษณ์ 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสัมภาษณ์ 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการพลังงาน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน