หน่วยสมรรถนะ

ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-EME-5-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานด้านความร้อน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับตรวจการประเมินด้านความร้อนในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์/บริการ และในระดับเครื่องจักร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
  3. กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

12031 ตรวจการประเมินระดับองค์กรด้านความร้อน

1.ตรวจสอบการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนในรอบปีอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. ตรวจสอบการเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนแยกตามระบบหรือหน่วยงานในรอบปีอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

12032 ตรวจการประเมินระดับผลิตภัณฑ์/บริการด้านความร้อน

1.ตรวจข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตการใช้งานอาคารอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. ตรวจข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนจำเพาะต่อหน่วยผลิตภัณฑ์/บริการอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

12033 ตรวจการประเมินระดับเครื่องจักรด้านความร้อน

1.ตรวจการประเมินเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญการใช้พลังงานความร้อนอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. ตรวจการประเมินศักยภาพการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญการใช้พลังงานความร้อน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจการประเมินด้านความร้อนระดับองค์กร
  2. ปฏิบัติการตรวจการประเมินด้านความร้อนระดับผลิตภัณฑ์/บริการ
  3. ปฏิบัติการตรวจการประเมินด้านความร้อนระดับเครื่องจักร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการรับรองการจัดการพลังงาน
  2.ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดพลังงานในด้านความร้อน เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
  3. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินเครื่องจักรที่ใช้พลังงานความร้อน
  4. ขั้นตอนการตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในระดับองค์กร ผลิตภัณฑ์/บริการเครื่องจักร
  5.พื้นฐานความรู้ด้านการผลิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจการประเมินด้านความร้อนระดับองค์กร
   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจการประเมินด้านความร้อนระดับผลิตภัณฑ์/บริการ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจการประเมินด้านความร้อนระดับเครื่องจักร
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ตรวจสอบการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนในระดับองค์กร การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานความร้อน ของทั้งองค์กร ตรวจสอบการประเมินและแยกสัดส่วนการใช้พลังงานในแต่ละหน่วยงานหรือระบบ ในรอบปีที่ผ่านมา
   2. ตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลการผลิตเป็นแผนผังและคำอธิบายวิเคราะห์ ระบุปริมาณการใช้พลังงานความร้อนในแต่ละขั้นตอน เปรียบเทียบการใช้พลังงานความร้อนจำเพาะต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นปริมาณการใช้ความร้อนต่อพื้นที่ใช้สอย ปริมาณการใช้ความร้อนต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
   3. ตรวจสอบการประเมินข้อมูลของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานความร้อนอย่างมีนัยสำคัญต่อกระบวนการผลิตหรือบริการ และประเมินศักยภาพการปรับปรุง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสัมภาษณ์ 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสัมภาษณ์ 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสัมภาษณ์ 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการพลังงาน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน