หน่วยสมรรถนะ

จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-EME-5-016ZA
GPW-EME-6-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไฟฟ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่มีความรู้ในระบบการจัดการพลังงาน มีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน มีความรู้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

11161 จัดการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน

1.วิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
2. ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงานได้อย่างถูกต้อง
3. ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงานได้อย่างครบถ้วน

11162 จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน

1. วางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงานได้อย่างเหมาะสม
2. ดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามและประเมินผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงานได้อย่างครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
  2. ปฏิบัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดการพลังงานไฟฟ้า
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
  3. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการบริหารจัดการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้อง มีการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
  2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน โดยวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน และดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสัมภาษณ์ 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสัมภาษณ์ 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการพลังงาน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน