หน่วยสมรรถนะ

อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-EME-3-013ZA
GPW-EME-4-013ZA
GPW-EME-5-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ และการวิเคราะห์ภาระความร้อนอาคาร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

11131 อนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ

1. ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศได้อย่างครบถ้วน
3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด

11132 วิเคราะห์ภาระความร้อนอาคาร

1. ตรวจวัดค่าภาระความร้อนของอาคารตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ประเมินสมรรถนะของกรอบอาคารจากค่า OTTV/RTTV ตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะกรอบอาคารที่ปรับปรุงใหม่

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
  2. ปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระความร้อนอาคาร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. อนุรักษ์พลังงานของระบบปรับอากาศ
  2. การควบคุมระบบปรับอากาศ
  3. องค์ประกอบของกรอบอาคาร ประเภทของผนังทึบและกระจก
  4. การถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบและผนังกระจก
  5. หลักการประเมินสมรรถนะของกรอบอาคารจากค่า OTTV/RTTV ตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะกรอบอาคารที่ปรับปรุงใหม่
  6. ทราบแนวทางการลดการถ่ายความร้อนผ่านกรอบอาคาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน
  2. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
  2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระความร้อนอาคาร (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ ทราบประเภทและหลักการทำงานของระบบปรับอากาศ ประเภทและประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ การควบคุมระบบปรับอากาศ และวิธีการอนุรักษ์พลังงานของระบบปรับอากาศ
  2. วิเคราะห์ภาระความร้อนอาคาร ทราบองค์ประกอบของกรอบอาคาร ประเภทของผนังทึบและกระจก ลักษณะการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบและผนังกระจก สามารถประเมินสมรรถนะของกรอบอาคารจากค่า OTTV/RTTV ตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะกรอบอาคารที่ปรับปรุงใหม่ และบอกแนวทางการลดการถ่ายความร้อนผ่านกรอบอาคาร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการพลังงาน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ