หน่วยสมรรถนะ

อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-EME-5-012ZA
GPW-EME-3-012ZA
GPW-EME-4-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น และการวิเคราะห์ภาระความร้อนของห้องเย็น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

11121 อนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความเย็น

1.ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นได้อย่างครบถ้วน
3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของระบบทำความเย็นมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด

11122 วิเคราะห์ภาระความร้อนของห้องเย็น

1. ตรวจวัดค่าภาระความร้อนของห้องเย็นตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ประเมินสมรรถนะของฉนวนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
  2. ปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระความร้อนของห้องเย็น
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. อนุรักษ์พลังงานของระบบทำความเย็น
  2. การควบคุมระบบทำความเย็น
  3. การคำนวณภาระความร้อนของห้องเย็น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน
  2. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
  2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระความร้อนของห้องเย็น (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น ทราบประเภทและหลักการทำงานของระบบทำความเย็น ทราบประเภทและประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น ทราบการควบคุมระบบทำความเย็น และทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานของระบบทำความเย็น
   2. วิเคราะห์ภาระความร้อนของห้องเย็น โดยคำนวณจากภาระความร้อนของฉนวนห้อง พื้นที่ห้อง ค่าความร้อนภายในห้อง เช่น สินค้า อุปกรณ์ ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในห้องเย็น เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการพลังงาน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น