หน่วยสมรรถนะ

ตรวจวัดพลังงานระบบปรับอากาศ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-EME-2-011ZA
GPW-EME-4-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจวัดพลังงานระบบปรับอากาศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่มีความรู้เรื่องการตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานระบบทำความเย็น และการตรวจวัดระบบการกระจายอากาศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

11111 ตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานระบบทำความเย็น และปรับอากาศ

1. ใช้เครื่องมือตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานสำหรับระบบทำความเย็นและปรับอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. อ่านค่าและบันทึกค่าที่ได้จากการตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานสำหรับระบบทำความเย็นและปรับอากาศได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. บำรุงรักษาเครื่องมือวัดพลังงานสำหรับระบบทำความเย็นและปรับอากาศได้ อย่างถูกต้อง

11112 ตรวจวัดระบบการกระจายอากาศ

1. ใช้เครื่องมือตรวจวัดพลังงานระบบการกระจายอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. อ่านค่าและบันทึกค่าที่ได้จากการตรวจวัดพลังงานระบบการกระจายอากาศได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. บำรุงรักษาเครื่องมือวัดพลังงานระบบการกระจายอากาศได้อย่างถูกต้อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานระบบปรับอากาศ
  2. ปฏิบัติการตรวจวัดระบบการกระจายอากาศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เครื่องมือตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ
  2. ประเภทและประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ
  3. เครื่องมือตรวจวัดระบบการกระจายอากาศ
  4. ประสิทธิภาพของระบบการกระจายอากาศ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน
  2. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานระบบปรับอากาศ
  2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจวัดระบบการกระจายอากาศ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานสำหรับระบบทำความเย็นและปรับอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อ่านค่าและบันทึกค่าที่ได้จากการตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานสำหรับระบบทำความเย็นและปรับอากาศได้อย่างถูกต้อง
  และเก็บรักษาเครื่องมือวัดพลังงานสำหรับระบบทำความเย็นและปรับอากาศได้อย่างเหมาะสม
  2. ตรวจวัดระบบการกระจายอากาศ สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดพลังงานระบบการกระจายอากาศ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อ่านค่าและบันทึกค่าที่ได้จากการตรวจวัดพลังงานสำหรับระบบการกระจายอากาศ และเก็บรักษาเครื่องมือวัดพลังงานระบบการกระจายอากาศได้อย่างเหมาะสม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A.

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการพลังงาน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจวัดพลังงานระบบปรับอากาศ