หน่วยสมรรถนะ

ตรวจวัดพลังงานความร้อน

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-EME-2-006ZA
GPW-EME-4-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจวัดพลังงานความร้อน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานความร้อน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัดพลังงานความร้อนและมีความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานความร้อน สามารถตรวจวัดการใช้พลังงานความร้อนและตรวจวัดการใช้พลังงานอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

11061 เลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อน

1. เลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อนได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อนก่อนการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
3. บำรุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ์พลังงานทางความร้อนได้อย่างถูกต้อง

11062 ตรวจวัดการใช้พลังงานอุปกรณ์ด้านความร้อน

1. ใช้เครื่องมือวัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ด้านความร้อนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.อ่านค่าและบันทึกค่าที่ได้จากการวัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ด้านความร้อนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการเลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อน
  2. ปฏิบัติการตรวจวัดการใช้พลังงานอุปกรณ์ด้านความร้อน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ค่าพารามิเตอร์ทางความร้อนที่จำเป็นในการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  2. เครื่องมือวัดพลังงานทางด้านความร้อน
  3. วิธีการใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางด้านความร้อน
  4. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางด้านความร้อน
  5. การเก็บ บำรุง รักษา เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน
  2. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อน
   2.ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจวัดการใช้พลังงานอุปกรณ์ด้านความร้อน (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อน สามารถระบุค่าพารามิเตอร์ทางความร้อนที่จำเป็นในการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อนได้เหมาะสมและรู้วิธีการใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อนและข้อพึงระวังในการใช้ 2. ตรวจวัดการใช้พลังงานอุปกรณ์ด้านความร้อน สามารถใช้เครื่องมือวัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ด้านความร้อนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อ่านค่าและบันทึกค่าที่ได้จากการวัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ด้านความร้อนได้อย่างถูกต้อง และเก็บรักษาเครื่องมือวัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ด้านความร้อนได้อย่างเหมาะสม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A.

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการพลังงาน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจวัดพลังงานความร้อน