หน่วยสมรรถนะ

สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-EME-5-001ZA
GPW-EME-6-001ZA
GPW-EME-4-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคาร

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายในองค์กร สื่อสารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

11011 จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

1. จัดเตรียมข้อมูลในแบบส่งข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนด
2. จัดทำรายงานการจัดการพลังงานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนด

11012 ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายในองค์กร

1.จัดทำเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้องตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
2. กำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
3. ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานได้อย่างถูกต้องตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน

11013 สื่อสารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน

1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างครบถ้วน
2. ติดตามเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานได้อย่างถูกต้อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายในองค์กร
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  2. การจัดทำและตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน
  3. การจัดทำเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
  4. เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน
  2. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายในองค์กร
  3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน จะต้องดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับแบบส่งข้อมูลและแบบบันทึกข้อมูล ตลอดจนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการส่งข้อมูลและการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้พลังงาน และปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
   2. การตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายในองค์กร จัดทำเป้าหมายและแผนด้านการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดมาตรการการประหยัดพลังงาน การจัดลำดับความสำคัญของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และจัดทำแผนปฏิบัติสำหรับดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน กำกับติดตามการดำเนินการโครงการตามแผน เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพพลังงาน
   3. สื่อสารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ภาพรวมและสถิติการใช้พลังงานของประเทศไทย ดัชนีการใช้พลังงานในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกฎกระทรวงสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการพลังงาน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน