หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Design technique & Procedure) ด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TAA-ZZZ-5-045ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Design technique & Procedure) ด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing Inspector)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกใช้มาตรฐานเฉพาะตามลักษณะงานเพื่อการออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60151 เลือกมาตรฐานเฉพาะตามลักษณะงานเพื่อการออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

1.วิเคราะห์ชิ้นงานที่จะทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่องที่อาจพบได้ถูกต้อง
2. เลือกมาตรฐานเฉพาะตามลักษณะงานเพื่อการออกแบบกระบวนการทดสอบได้ถูกต้องและเหมาะสม

60152 ออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานเฉพาะที่ได้เลือก

1.สำรวจชิ้นงานที่จะทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่องที่อาจพบได้ถูกต้องตามมาตรฐานเฉพาะซึ่งได้เลือกไว้
2. ออกแบบกระบวนการทดสอบโดยใช้มาตรฐานเฉพาะได้ถูกต้องตามลักษณะงานซึ่งได้เลือกไว้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  strong
(ก) ความต้องการด้านทักษะ /strong
  1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
  2. การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  strong (ข) ความต้องการด้านความรู้/strong
  1. การใช้เครื่องมือทดสอบ
  2. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่ใช้ในงานทดสอบโดยไม่ทำลาย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  strong
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( /strongstrongPerformance Evidence )/strong
   1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ
   2. แฟ้มสะสมผลงาน
   3. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  strong(ข) หลักฐานความรู้ (/strongstrongKnowledge Evidence)/strong
   1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
   2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  strong
(ค) คำแนะนำในการประเมิน/strong
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  strong
(ง) วิธีการประเมิน/strong
   พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  strong(ข) คำอธิบายรายละเอียด/strong
   1. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดสำหรับการทดสอบด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
   สำหรับหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่
   1.1 ASME Section V (American Society of Mechanical Engineers)
   1.2 AWS D1.1 (American Welding Society)
   1.3 ASTM (American Standard of Testing Material)
   1.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตัดสินผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)
รับรองผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)