หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing)

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TAA-ZZZ-4-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing Inspector)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Code) เพื่อการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบชิ้นงาน สามารถทดสอบชิ้นงานตามกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยคลื่นความถี่สูงตลอดจน อ่านค่าและประมวลผลจากการทดสอบชิ้นงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40131 อ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Code) เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

1.อ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Code) ได้ถูกต้อง
2. ใช้เกณฑ์มาตรฐาน (Code)ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับทดสอบชิ้นงานได้ถูกต้อง

40132 ทดสอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

1. เตรียมชิ้นงานเพื่อการทดสอบได้ถูกต้อง
2. ทดสอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการทดสอบชิ้นงานได้ถูกต้อง

40133 อ่านค่าและประมวลผลจากการทดสอบชิ้นงานสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

1.อ่านค่าจากการทดสอบได้อย่างถูกต้อง
2. ประมวลผลจากการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

40134 บันทึกผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

1.บันทึกผลการทดสอบได้ถูกต้องครบถ้วน
2. สรุปผลจากการทดสอบได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การตรวจสอบโดยไม่ทำลายเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  strong
(ก) ความต้องการด้านทักษะ /strong
  1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
  strong (ข) ความต้องการด้านความรู้/strong
  1. ระบบการจัดเอกสาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  strong
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (/strongstrongPerformance Evidence)/strong 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ 2. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน strong(ข) หลักฐานความรู้ (/strongstrongKnowledge Evidence)/strong 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน strong
(ค) คำแนะนำในการประเมิน/strong ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยคลื่นความถี่สูง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ strong
(ง) วิธีการประเมิน/strong พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  strong(ข) คำอธิบายรายละเอียด/strong
   1. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดสำหรับการทดสอบด้วยคลื่นความถี่สูง
   สำหรับหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่
   1.1 ASME Section V (American Society of Mechanical Engineers)
  1.2 AWS D1.1 (American Welding Society)
  1.3 ASTM (American Standard of Testing Material)
  1.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing)
เปรียบเทียบค่าของการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing)