หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-011ZA
MLD-DMT-5-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากระบวนการออกแบบ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถพัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดำเนินการทั้งหมด แล้วนำมาใช้ในการออกแบบครั้งต่อ ๆ ไปที่จะจัดทำขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101M12.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง

1.1 ศึกษาข้อมูล Die Process , Die Layout / Strip Layout ของแม่พิมพ์
1.2ศึกษาโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
1.3ศึกษาปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD

101M12.2 วางแผนการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์

2.1 กำหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2.2วางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
2.3 จัดทำระบบฐานข้อมูล

101M12.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์

3.1 ดำเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กำหนด
3.2ติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา

101M12.4 สรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการออกแบบ

4.1วิเคราะห์ผลการพัฒนา
4.2สรุปผลการพัฒนาและทำเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อๆ ไป

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
  2. การรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. องค์ประกอบต่าง ๆ ในการออกแบบแม่พิมพ์
  2. วิธีการจัดทำแผนการพัฒนา
  3. วิธีการวิเคราะห์และการสรุปผล
  4. การจัดทำเป็นมาตรฐานในการทำงานและใช้เป็นฐานข้อมูล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
  2. แนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  3. แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolios )
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินตามหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาจากหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตต้องระบุชัดเจนว่าเป็นแม่พิมพ์ปั๊มโลหะชนิด/ประเภทใด มีข้อกำหนด ( Requirements ) ใครเป็นผู้ออกแบบ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ Software ใด ราคาขายและต้นทุนที่ประมาณราคาไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบหลังการพัฒนา และการสรุปผลหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการออกแบบครั้งต่อ ๆ ไป
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละรายการ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
  4. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนำเสนอผลการดำเนินงานได้
  5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊ม_ โลหะ 1)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์หรือการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินการวางแผนการพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์หรือการสอบข้อเขียน 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการพัฒนากระบวนการ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์หรือการสอบข้อเขียน 18.4 เครื่องมือประเมินผลการติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน