หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing)

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TAA-ZZZ-4-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing Inspector)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจำแนกประเภทวัสดุ เลือกใช้ค่าแสงสว่างและปรับเทียบเครื่องมือวัดแสงสำหรับการทดสอบ เลือกวิธีทำความสะอาด พร้อมทั้งสามารถทำความสะอาดได้ตามลักษณะชิ้นงาน สามารถเลือกและใช้เครื่องมือสำหรับการทดสอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน นอกจากนี้ยังสามารถสอบเทียบและปรับเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40121 จำแนกประเภทวัสดุสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

1.จัดประเภทวัสดุได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2. ระบุคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ได้ถูกต้อง

40122 เลือกใช้ค่าแสงสว่างในสภาวะที่เหมาะสม (Ambient Light) สำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

1.เลือกใช้เครื่องมือวัดแสงได้ถูกต้อง
2. ปรับเทียบเครื่องมือวัดแสงได้ถูกต้อง
3. วัดค่าแสงในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

40123 เลือกวิธีทำความสะอาดชิ้นงานสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

1. เลือกวิธีทำความสะอาดตามลักษณะชิ้นงานได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2. เลือกใช้สารเคมีได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน

40124 ทำความสะอาดชิ้นงานสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

1.เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน
2. ทำความสะอาดชิ้นงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน ตามมาตรฐานที่กำหนด

40125 ตรวจสอบความสะอาดของชิ้นงานสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

1.ตรวจสอบความสะอาดของชิ้นงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

40126 เลือกเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

1.เลือกเครื่องมือในการทดสอบได้เหมาะกับลักษณะของชิ้นงาน
2. ใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

40127 สอบเทียบและปรับเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง

1.เลือกชิ้นงานมาตรฐานเพื่อการอ้างอิงปรับเทียบได้เหมาะสมและถูกต้อง
2. ปรับเทียบเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การตรวจสอบโดยไม่ทำลายเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  strong
(ก) ความต้องการด้านทักษะ /strong 1. ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย 2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดชิ้นงาน 3. การจัดเตรียมเครื่องมือในการทดสอบชิ้นงาน strong(ข) ความต้องการด้านความรู้/strong 1. ระบบการจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ 2. การใช้เครื่องมือ 3. ชนิดของสารเคมีในการทำความสะอาด 4. วิธีการทำความสะอาดโดยใช้สารเคมี 5. วิธีการทำความสะอาดเชิงกล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  strong
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( /strongstrongPerformance Evidence )/strong 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ 2. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน strong(ข) หลักฐานความรู้ (/strongstrongKnowledge Evidence)/strong 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน strong
(ค) คำแนะนำในการประเมิน/strong
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  strong
(ง) วิธีการประเมิน/strong
  พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  strong(ข) คำอธิบายรายละเอียด/strong
  1. เครื่องมือวัดแสงสว่าง, วิธีการสอบเทียบและปรับเครื่องมือวัดแสงสว่าง, วิธีการทำความสะอาดและตรวจสอบความสะอาดชิ้นงาน, เครื่องมือและวิธีการสอบเทียบและปรับเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูงของหน่วยสมรรถนะนี้เป็นไปตามมาตรฐาน
   1.1 ASME Section V (American Society of Mechanical Engineers)
   1.2 AWS D1.1 (American Welding Society)
   1.3 ASTM (American Standard of Testing Material)
   1.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.5 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.6 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.7 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดเตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing)
ตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing)