หน่วยสมรรถนะ

รับรองผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TAA-ZZZ-5-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รับรองผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing Inspector)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถแปลผล สรุปผลการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับที่ใช้ในการทดสอบ และลงชื่อรับรองผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20231 แปลผลการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับที่ใช้ในการทดสอบ

1.เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับที่ใช้ในการทดสอบได้ถูกต้อง
2. แปลผลค่าที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับได้ถูกต้อง

20232 สรุปผลการเปรียบเทียบค่าของการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

1.สรุปผลการเปรียบเทียบค่าของการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับได้ถูกต้อง
2. รายงานผลการเปรียบเทียบค่าของการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับการทดสอบได้ถูกต้อง

20233 รับรองผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

1.แปลผลค่าที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับได้ถูกต้อง
2. ตัดสินผลการทดสอบได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับ
3. รับรองผลการทดสอบได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การตรวจสอบโดยไม่ทำลายเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  strong
(ก) ความต้องการด้านทักษะ /strong
  1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
  strong(ข) ความต้องการด้านความรู้/strong
  1. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
  2. ระบบการควบคุมคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  strong
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (/strongstrongPerformance Evidence)/strong
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ
  2. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  strong(ข) หลักฐานความรู้ (/strongstrongKnowledge Evidence)/strong
  1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
  2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  strong
(ค) คำแนะนำในการประเมิน/strong
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการรับรองผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  strong
(ง) วิธีการประเมิน/strong
   พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  strong(ข) คำอธิบายรายละเอียด/strong
   1. การรับรองผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม หมายถึงการรับรองผลที่ได้จากการทดสอบ ได้แก่ ค่าที่ได้จากการทดสอบ การเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดสอบกับเกณฑ์การยอมรับและการตัดสินผลการทดสอบ
   2. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดสำหรับการทดสอบด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม
   สำหรับหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่
   2.1 ASME Section V (American Society of Mechanical Engineers)
   2.2 AWS D1.1 (American Welding Society)
   2.3 ASTM (American Standard of Testing Material)
   2.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Design technique & Procedure) ด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)