หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-011ZA

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101M12.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง

1.1 ศึกษาข้อมูล Die Process , Die Layout / Strip Layout ของแม่พิมพ์
1.2ศึกษาโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
1.3ศึกษาปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD

101M12.2 วางแผนการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์

2.1 กำหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2.2วางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
2.3 จัดทำระบบฐานข้อมูล

101M12.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์

3.1 ดำเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กำหนด
3.2ติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา

101M12.4 สรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการออกแบบ

4.1วิเคราะห์ผลการพัฒนา
4.2สรุปผลการพัฒนาและทำเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อๆ ไป

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน