หน่วยสมรรถนะ

รายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TAA-ZZZ-4-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing Inspector)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ รายงานผลการทดสอบ และจัดเก็บเอกสารผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม ตามระบบควบคุมคุณภาพได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20221 จัดทำรายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

1.ตรวจสอบรายละเอียดของแบบบันทึกผลได้ถูกต้อง
2.จัดทำรายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมได้ถูกต้องครบถ้วน
3. รายงานผลการทดสอบถูกลงชื่อจากผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องตามระบบการควบคุมคุณภาพ

20222 จัดเก็บเอกสารการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมตามระบบควบคุมคุณภาพ

1.แยกประเภทเอกสารการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมได้ถูกต้อง
2.จัดเก็บเอกสารผลการทดสอบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบควบคุมคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การตรวจสอบโดยไม่ทำลายเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  strong
(ก) ความต้องการด้านทักษะ /strong 1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย strong(ข) ความต้องการด้านความรู้ /strong 1. ระบบการจัดเก็บเอกสาร 2. ระบบการควบคุมคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  strong
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (/strongstrongPerformance Evidence)/strong
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ
  2. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  strong(ข) หลักฐานความรู้ (/strongstrongKnowledge Evidence)/strong
   1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
   2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  strong
(ค) คำแนะนำในการประเมิน/strong
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบันทึกผลการทดสอบ การลงชื่อรายงานผลการทดสอบ ตามระบบการควบคุมคุณภาพ เเละการจัดเก็บแบบบันทึกผลการทดสอบตามระบบควบคุมคุณภาพ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  strong
(ง) วิธีการประเมิน/strong
   พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  strong(ข) คำอธิบายรายละเอียด/strong เอกสารการทดสอบโดยไม่ทำลาย ได้แก่ แบบบันทึกผลการทดสอบโดยไม่ทำลาย แบบบันทึกการใช้เครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลาย แบบบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลาย รายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลาย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
เปรียบเทียบค่าของการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)