หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TAA-ZZZ-4-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing Inspector)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Code) เพื่อการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบชิ้นงาน สามารถทดสอบชิ้นงานตามกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมตลอดจนอ่านค่าและประมวลผลจากการทดสอบชิ้นงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20131 อ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Code) เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

1.อ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Code) ได้ถูกต้อง
2. ใช้เกณฑ์มาตรฐาน (Code)ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับทดสอบชิ้นงานได้ถูกต้อง

20132 ทดสอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

1.เตรียมชิ้นงานเพื่อการทดสอบได้ถูกต้อง
2.ทดสอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการทดสอบชิ้นงานได้ถูกต้อง

20133 อ่านค่าและประมวลผลจากการทดสอบชิ้นงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

1.อ่านค่าจากการทดสอบได้อย่างถูกต้อง
2. ประมวลผลจากการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

20134 บันทึกผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

1.บันทึกผลการทดสอบได้ถูกต้องครบถ้วน
2. สรุปผลจากการทดสอบได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การตรวจสอบโดยไม่ทำลายเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  strong
(ก) ความต้องการด้านทักษะ /strong
  1. ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
  strong(ข) ความต้องการด้านความรู้/strong
  1. ระบบการจัดเอกสาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  strong
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (/strongstrongPerformance Evidence)/strong
   1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ
   2. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  strong(ข) หลักฐานความรู้ (/strongstrongKnowledge Evidence)/strong
   1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
   2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  strong
(ค) คำแนะนำในการประเมิน/strong ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  strong
(ง) วิธีการประเมิน/strong
  พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  strong(ข) คำอธิบายรายละเอียด/strong
   1. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดสำหรับการทดสอบด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม
   สำหรับหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่
   1.1 ASME Section V (American Society of Mechanical Engineers)
  1.2 AWS D1.1 (American Welding Society)
  1.3 ASTM (American Standard of Testing Material)
  1.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)
เปรียบเทียบค่าของการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)