หน่วยสมรรถนะ

กำหนด Process Design และDie Layout

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนด Process

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการวาง Process Design และ Die Layout โดยจะต้องคำนึงถึงการกำหนดขั้นตอนการขึ้นรูปตามลำดับก่อนหลัง กำหนดระนาบและทิศทางการขึ้นรูป และออกแบบรูปร่างและจัดวางตำแหน่งของการขึ้นรูปตามแต่ละขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A u

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101M08.1 เตรียมข้อมูลในการกำหนด Process Design และ Die Layout

1.3ศึกษาแบบและข้อกำหนดของชิ้นงาน
1.4ศึกษาขีดจำกัดการขึ้นรูป

101M08.2 กำหนด Process Design และ Die Layout

2.1 กำหนดขั้นตอนการขึ้นรูปตามลำดับก่อนหลัง
2.2 กำหนดระนาบและทิศทางการขึ้นรูป
2.3 ออกแบบรูปร่างและจัดวางตำแหน่งของการขึ้นรูปตามแต่ละขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของแบบงาน (Product) เพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงาน
  2. กำหนดขั้นตอนการขึ้นรูปตามลำดับก่อนหลัง
  3. ออกแบบรูปร่างและจัดวางตำแหน่งของพันช์และดายตามแต่ละขั้นตอนเพื่อขึ้นรูปชิ้นงานตามต้องการ
  4. กำหนด Process Design และ Die Layout ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. อ่านแบบสั่งงานภาพฉายระบบ ISO Method - A และ ISO Method – E
  2. พื้นฐานการทำงานและส่วนประกอบของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  3. ตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบที่แม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. แบบแสดง Process design และ Die layout (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  5. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ
  6. แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  จัดทำ process design และ die layout ของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้าน software ที่เลือกใช้
  
(ก) คำแนะนำ u
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานการผลิต
  2. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทำงาน ในการกำหนด Process Design และ Die Layout
  3. ผู้เข้าประเมินต้องกำหนด Process Design และ Die Layout โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียดu
  1. ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานในการผลิต
  2. เลือกใช้ขนาดมาตรฐานของแผ่นวัสดุ ตามมาตรฐาน JIS, AISI, DIN, มอก. หรือมาตรฐานฐานที่เทียบเท่า
  3. ออกแบบชุดการกำหนด Process Design และ Die Layout คำนึงถึงความเที่ยงตรง ความคุ้มค่าในการใช้วัสดุ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน เตรียมข้อมูลในการกำหนด Process Design และ Die Layout 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 2) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน กำหนด Process Design และ Die Layout 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบแม่พิมพ์ Progressive ซับซ้อน