หน่วยสมรรถนะ

จำแนกประเภทของวัสดุชิ้นงาน (Workpiece Material)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกประเภทของวัสดุชิ้นงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถระบุประเภทของวัสดุชิ้นงานตามมาตรฐานทีกำหนดในแบบ ระบุสมบัติทางกลจาก Mill sheet ที่ส่งผลต่อการออกแบบแม่พิมพ์และการขึ้นรูป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A u

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101M07.1 ระบุมาตรฐานของวัสดุชิ้นงาน

1.1 ศึกษามาตรฐานของวัสดุชิ้นงานที่กำหนดในแบบ (Partdrawing)
1.2ศึกษาสมบัติทางของวัสดุชิ้นงานจาก Mill sheet

101M07.2 ระบุข้อมูลสมบัติทางกลของวัสดุชิ้นงานที่ส่งผลต่อการออกแบบแม่พิมพ์และการขึ้นรูป

2.1 ระบุสมบัติทางกล ค่าความสามารถในการขึ้นรูป เพื่อใช้สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์
2.2 เลือกใช้สารหล่อลื่นให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การสื่อสาร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุช่าง
  2. การเลือกใช้สารหล่อลื่น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ
  2. แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  วัสดุชิ้นงาน หมายถึงโลหะแผ่นประเภทต่างๆที่ถูกนำมาใช้ในการขึ้นรูป ตัด เจาะ ด้วยแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  
(ก) คำแนะนำ u
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้จักประเภทของวัสดุชิ้นงาน และมาตรฐาน
  2. ผู้เข้าประเมินสามารถเลือกใช้สารหล่อลื่นได้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด u
  1. ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานในการผลิต
  2. เลือกใช้วัสดุชิ้นงานตามมาตรฐาน JIS, AISI, DIN, มอก. หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า
  3. เลือกใช้วัสดุชิ้นงานที่มีจำหน่ายทั่วไปในประเทศ
  4. ตรวจสอบสมบัติทางกลของวัสดุชิ้นงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ระบุมาตรฐานของวัสดุชิ้นงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 3) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน ระบุข้อมูลสมบัติทางกลของวัสดุชิ้นงานที่ส่งผลต่อการออกแบบแม่พิมพ์และ การขึ้นรูป 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 2) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้ สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ