หน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-2-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ซึ่งคลอบคลุมตั้งแต่การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และกำหนดรายละเอียดลงในแบบงานให้ครบถ้วน โดยใช้ซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101M02.1 เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1.1อ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
1.2เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1.3ศึกษาระบบการทำงานของแม่พิมพ์
1.4 ศึกษาข้อกำหนด พิกัดงานสวม ที่จำเป็นในการเขียนแบบ

101M02.2 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2.1 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.2กำหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
2.3ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  2. ใช้ซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การเขียนแบบเครื่องกล
  2. ความเข้าใจในโครงสร้างแม่พิมพ์
  3. งานสวมและพิกัดความความคลาดเคลื่อน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. แบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดยใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีข้อกำหนดทางด้าน software ที่เลือกใช้
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดของผู้ออกแบบ
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดรายละเอียดลงในแบบงานครบถ้วน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับข้อกำหนดของผู้ออกแบบ
  2. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีการจัดระเบียบไฟล์ที่ดี
  3. เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ กำหนดขนาด และพิกัดความคลาดเคลื่อนได้อย่างถูกต้อง
  4. กำหนดรายละเอียดลงในแบบงานครบถ้วน และถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน การเตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน