หน่วยสมรรถนะ

อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-2-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกแบบและอ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ทั้งแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block และใน Materials Lists เพื่อให้สามารถ เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A u

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101M01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

1.1อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Title block ได้ถูกต้อง
1.2อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Material Lists ได้ถูกต้อง
1.3เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรงกับชิ้นส่วนที่จะทำการผลิต

101M01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด แบบภาพสามมิติและแบบภาพประกอบ ตามมาตรฐานได้
2.2 อ่านสัญลักษณ์ Geometric & DimensionTolerance และอื่นๆจากแบบตามมาตรฐานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ 1.อ่านแบบชิ้นส่วนเครื่องกล (ข)ความต้องการด้านความรู้ 1.การอ่านแบบเครื่องกล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1.แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
(ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1.แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์2.ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค)คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน 1.พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน2.พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ทั้งแบบแม่พิมพ์เดี่ยว แม่พิมพ์ผสม หรือแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องที่ไม่มีขั้นตอนของการขึ้นรูปแบบ draw หรือ form อยู่ในสถานีการทำงานใดๆ
  
(ก) คำแนะนำ u
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานการผลิต
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ เพื่อนำมาเขียนแบบรายละเอียดของภาพแยกชิ้นได้
  3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด u
  1. อ่านแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ ISO Method - A และ
  ISO Method – E
  2. ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานในแบบ
  3. เข้าใจสัญลักษณ์ตามมาคตรฐานที่กำหนดในแบบ
  4. เข้าใจความหมายของค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน ASME Y14.5 M : 2002

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน อ่านองค์ประกอบหลักในแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 3) คำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน