หน่วยสมรรถนะ

ควบคุม กำกับดูแลองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างโปร่งใส และมีจริยธรรมในการดำเนินงาน

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-6-050ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการควบคุม กำกับดูแลองค์กรได้อย่างโปร่งใส และมีจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถบูรณาการหลักธรรมาภิบาลในองค์กรได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

E4021 วางระบบ และควบคุมหลักธรรมาภิบาลในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างยั่งยืน

1.1มีความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เกิดการบริหารงานอย่างโปร่งใส
1.2สร้างแนวคิดการกำกับดูแลองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

E4022 มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างเหมาะสม

2.1กำหนดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนภายนอกองค์กรของอุตสาหกรรมแปรรูปนมเพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม
2.2สร้างสรรกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกแห่งความห่วงใย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์กระตุ้นปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร
2.3จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ทักษะทางด้านการสื่อติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการควบคุมองค์กร
   2. ทักษะด้านการบริหารการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร
   3. ทักษะด้านการวิเคราะห์องค์กร
   4. ทักษะด้านการการบริหารทางการเงิน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
   2. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์
   3. ความรู้ด้านการควบคุมองค์กร
   4. ความรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
   5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
   6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานในองค์กร
   7. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล และการควบคุมองค์กร
   8. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นสูงอย่างพินิจพิเคราะห์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน
   3. พิจารณาหลักฐานความรู้ ใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. วางระบบ และควบคุมหลักธรรมาภิบาลในองค์กรอย่างยั่งยืน
   2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างเหมาะสม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ) 18.4 ประวัติการทำงาน แฟ้มสะสมผลงาน และใบรับรองการฝึกอบรมต่าง ๆ ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางระบบการควบคุม ประเมินผล และบริหารองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างเหมาะสม

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน