หน่วยสมรรถนะ

วางระบบการควบคุม ประเมินผล และบริหารองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-6-049ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางระบบการควบคุม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการควบคุมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางระบบการควบคุม และประเมินผล การบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผลแผนงาน และผลลัพธ์ได้อย่างสอดคล้องกัน สามารถกำหนดเครื่องมือประเมินผล ในการบริหารควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ วางแนวทางการบริหารควบคุม ติดตามงบประมาณ เข้าใจ วิเคราะห์รายงานทางการเงิน และบัญชี

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

E4011 ประเมินผลของแผนงาน และผลลัพธ์ในการดำเนินงานขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้มีความสอดคล้องกัน

1.1เลือกวิธีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมทั้งก่อนทำกิจกรรม ระหว่างทำกิจกรรม และหลังกิจกรรมสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2ออกแบบระบบการควบคุม รูปแบบการประเมินและการบริหารองค์กรให้สามารถครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
1.3คาดการณ์ วิเคราะห์ผลของระบบการควบคุม การประเมิน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมและการประเมินในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านคุณภาพ ปริมาณ และระยะเวลา
1.4กำหนดวิธีการ ตรวจสอบควบคุมกิจกรรมทั้ง ก่อน ระหว่างและหลังกิจกรรมสำเร็จให้เป็นตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

E4012 กำหนดเครื่องมือการประเมินผลในการบริหารควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

2.1เลือกใช้เครื่องมือในการประเมินผลองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมเช่น Balance Score Card, 6 Sigma, Kaizen ได้อย่างเหมาะสม
2.2ออกแบบเครื่องมือการประเมินได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายองค์กรขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

E4013 วางแนวทางการบริหารควบคุม ติดตามงบประมาณ เข้าใจ วิเคราะห์รายงานทางการเงิน และบัญชีขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

3.1กำหนดแนวทางในการติดตามการบริหารรายได้และงบประมาณขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
3.2วิเคราะห์รายงานทางการเงิน และบัญชีภายในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ทักษะทางด้านการสื่อติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการควบคุมองค์กร
   2. ทักษะด้านการบริหารการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร
   3. ทักษะด้านการวิเคราะห์องค์กร
   4. ทักษะด้านการการบริหารทางการเงิน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
   2. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์
   3. ความรู้ด้านการควบคุมองค์กร
   4. ความรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
   5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
   6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานในองค์กร
   7. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล และการควบคุมองค์กร
   8. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นสูงอย่างพินิจพิเคราะห์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน
   3. พิจารณาหลักฐานความรู้ ใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ประเมินผลแผนงาน และผลลัพธ์ให้มีความสอดคล้องกัน
   2. กำหนดเครื่องมือประเมินผล ในการบริหารควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ
   3. วางแนวทางการบริหารควบคุม ติดตามงบประมาณ เข้าใจ วิเคราะห์รายงานทางการเงิน และบัญชี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ) 18.4 ประวัติการทำงาน แฟ้มสะสมผลงาน และใบรับรองการฝึกอบรมต่าง ๆ ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนาทักษะ ความรู้ และทัศนคติในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่มีความเป็นเลิศ
ควบคุม กำกับดูแลองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างโปร่งใส และมีจริยธรรมในการดำเนินงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน