หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาทักษะ ความรู้ และทัศนคติในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่มีความเป็นเลิศ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-6-048ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาทักษะ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการนำองค์กรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการพัฒนาทักษะ ความรู้ และทัศนคติ เพื่อเป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศ และพัฒนาและเรียนรู้ด้านความเป็นผู้นำ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (Life long learning) เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับองค์กร หรืออุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นมได้ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

E3021 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (Life long learning) ด้านความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

1.1ประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
1.2มีทักษะในการบริหารความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

E3022 มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

2.1เป็นผู้ที่มีความฉลาดด้าน AQ (Adversity Quatient)
2.2เป็นผู้ที่มีความฉลาดด้าน EQ (Emotional Quatient)
2.3เป็นผู้ที่มีความฉลาดด้าน MQ (Moral Quatient)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ทักษะทางด้านการสื่อติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการชี้นำองค์กร
   2. ทักษะด้านการบริหารการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร
   3. ทักษะด้านการวิเคราะห์องค์กร
   4. ทักษะด้านการการบริหารทางการเงิน
   5. ทักษะด้านเทคนิคการเจรจาต่อรอง
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
   2. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์
   3. ความรู้ด้านการชี้นำองค์กร และหลักการบริหารระบบโครงสร้างองค์กร
   4. ความรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
   5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
   6. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงาน การบริหารความก้าวหน้าในสาขาอาชีพของบุคลากรในองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน
   3. พิจารณาหลักฐานความรู้ ใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (Life long learning) ด้านความเป็นผู้นำ
   2. บริหารความขัดแย้งได้ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ) 18.4 ประวัติการทำงาน แฟ้มสะสมผลงาน และใบรับรองการฝึกอบรมต่าง ๆ ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สร้างแรงจูงใจ และระบบการให้รางวัลที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
วางระบบการควบคุม ประเมินผล และบริหารองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน