หน่วยสมรรถนะ

บริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-6-042ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมทุกภารกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะมากระทบกับองค์กร ตลอดจนกำหนดนโยบาย หลักการ วิธีการ แนวทาง ดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในทุก ๆ ด้านขององค์กรภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ในระดับชาติและนานาชาติ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

E1021 วิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร ภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

1.1วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้เทคนิคด้านการบริหารเป็นSWOT, 5 forces, Competitive Analysis
1.2 ระบุวิธีการประเมินความเสี่ยงภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

E1022 กำหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภารกิจขององค์กรภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

2.1กำหนดแผนงาน กลยุทธ์โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
2.2จำแนกความเสี่ยงในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการตอบสนองความเสี่ยง

E1023 ประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

3.1ประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
3.2ประเมินความเสียงเชิงปริมาณ เช่น ความเสี่ยงทางการเงินในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
3.3จัดลำดับความเสี่ยง ให้ค่าคะแนนความเสียงและจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ทักษะทางด้านการสื่อติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์องค์กร
   2. ทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
   3. ทักษะด้านการวิเคราะห์องค์กร
   4. ทักษะด้านการการบริหารทางการเงิน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
   2. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์
   3. ความรู้ด้านการบริหารองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน
   3. พิจารณาหลักฐานความรู้ ใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. วิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกภารกิจ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะมากระทบกับองค์กร ภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ในระดับชาติและนานาชาติ
   2. กำหนดนโยบาย หลักการ วิธีการ แนวทาง ดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในทุก ๆ ด้านขององค์กรภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ในระดับชาติและนานาชาติ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ) 18.4 ประวัติการทำงาน แฟ้มสะสมผลงาน และใบรับรองการฝึกอบรมต่าง ๆ ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมในอนาคต
วางระบบการติดต่อสื่อสารภายใน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน