หน่วยสมรรถนะ

ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-036ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

3122
Manufacturing Supervisors อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของเครื่องจักรภายหลังการซ่อมบำรุง
การปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุง โดยการนำผลจากรายงานผลการซ่อมบำรุงมาปรับแก้ไข
และการเปลี่ยนแผนการผลิต ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการผลิตใหม่อย่างทันถ่วงที
เพื่อความมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดและความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

D1031 ตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

1.1ตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
1.2เขียนรายงานผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
1.3วิเคราะห์ความเสียหายของการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
1.4ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการเบิกอะไหล่
1.5ดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้

D1032 สรุปรายงานผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

2.1ศึกษาและเข้าใจคู่มือการตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
2.2Check list ข้อมูลเกี่ยวกับการหลังการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
2.3เข้าใจคุณลักษณะและขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
2.4เข้าใจและตีความหมายแผนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้อย่างถูกต้อง
2.5เขียนรายงานผลการตรวจสอบหลังการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการอะไหล่และอุปกรณ์
   -
ความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1.
ทักษะด้านการใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน
   2.
ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางสถิติ
   3.
ทักษะด้านการประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
   4.
ทักษะด้านการตีความข้อมูลทางสถิติ
เพื่อจัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
   5.
ทักษะด้านการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   6.
ทักษะด้านการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
   (ข)
ความต้องการด้านความรู้
   1.
ความรู้ด้านหลักการและกระบวนการทำงานเครื่องจักร
   2.
ความรู้ด้านการหาค่าประสิทธิภาพเครื่องจักร
   3.
ความรู้พื้นฐานด้านสถิติ
   4.
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
   5.
ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ใบผ่านงาน
และ ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และ อื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน
และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์
และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย
และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1.
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2.
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.
ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   N/A
   (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
   1.
ตรวจสอบการซ่อมบำรุง คือ การตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของเครื่องจักร
  การเบิกอะไหล่และอุปกรณ์
และรายงานผลภายหลังการซ่อมบำรุงได้อย่างครบถ้วน ชัดเจนและถูกต้อง
  เพื่อความมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดและความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์


18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี


18.3
การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
(ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม