หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-035ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

3122
Manufacturing Supervisors อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการกำหนดกิจกรรมตามแผนการซ่อมบำรุง
บุคลากรที่รับผิดชอบ และตารางซ่อมบำรุงที่เหมาะสม การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
และ ดำเนินการจัดทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นมในกรณีฉุกเฉิน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

D1021 กำหนดกิจกรรมตามแผนการซ่อมบำรุง บุคลากรที่รับผิดชอบ และตารางซ่อมบำรุงที่เหมาะสม

1.1จัดสรรบุคลากรในการดำเนินการซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสมได้อย่างอย่างเหมาะสม
1.2จัดตารางกิจกรรมการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและนโยบายขององค์กร

D1022 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

2.1เลือกใช้แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงให้เหมาะสมกับคุณลักษณะเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ต้องการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
2.2จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อประสานงานการซ่อมบำรุงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
2.3ส่งเอกสารการซ่อมบำรุงให้แก่ผู้เกี่ยววข้องได้ทันตามระยะเวลาของการซ่อมบำรุงและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

D1023 ดำเนินการจัดทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนมในกรณีฉุกเฉิน

3.1ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นมในกรณีฉุกเฉินให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้องภายใต้ข้อกำหนดหรือข้อจำกัดของเครื่องจักรแต่ละประเภทเครื่อง
3.2ตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นมหลังการดำเนินงานในกรณีฉุกเฉินให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามวิธีการซ่อมบำรุงที่กำหนด
3.3ตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

- ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวงจรไฟฟ้า และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์
   -
ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเครื่องกล

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน
   2.
ทักษะด้านการใช้งานเครื่องมือช่างทั่วไปและเฉพาะทาง
   3.
ทักษะด้านการควบคุมเครื่องจักร
   4. ทักษะด้านการอ่านแบบและคู่มือการทำงาน
   5. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1.
ความรู้ด้านหลักการและกระบวนการทำงานของเครื่องจักร
   2.
ความรู้ด้านน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
   3.
ความรู้ด้านระบบควบคุมทางไฟฟ้า
   4.
ความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
   5.
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ใบผ่านงาน
และ ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และ อื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย
และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
1.
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2.
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.
ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   N/A
   (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
   1.
การจัดทำเอกสารการซ่อมบำรุง
จะต้องมีความถูกต้อง และสามารถระบุได้ว่าการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง
ภายใต้ข้อกำหนดหรือข้อจำกัดของเครื่องจักรแต่ละประเภทได้ รวมถึงการการเบิกอะไหล่และอุปกรณ์
วิธีการถอดและประกอบ พร้อมทั้งการวิเคราะห์หาสาเหตุของอุปกรณ์ที่มีความเสียหาย
รวมทั้งการบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงให้มีความครบถ้วน
   2.
การซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉิน คือ
ในกรณีฉุกเฉินจะต้องมีการตรวจสอบการซ่อมบำรุงหลังจากดำเนินงาน
พร้อมทั้งตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากการซ่อมบำรุงตามแผนที่กำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์


18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี


18.3
การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
(ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม