หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่และแนวโน้มของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมแปรรูปเดิม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-5-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่และแนวโน้มของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมแปรรูปเดิม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่และแนวโน้มของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมแปรรูปเดิม โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่ที่ได้จากการทดลอง และกำหนด วิธีการ และขั้นตอนของการทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์นมแปร ทำรายงานและสรุปผลรายงานเพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปนมกับผู้บังคับบัญชา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม สายอาชีพวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือกฎระเบียบทางอาหารของประเทศคู่ค้า
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

C3021 วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่ที่ได้จากการทดลอง

1.1วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มทางการตลาด เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
1.2เสนอแนวทางในการส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปนมกับผู้บังคับบัญชา

C3022 ทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

2.1วางแผนการทบทวนแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้ตามกรอบของระยะเลาขององค์กร
2.2กำหนด วิธีการและขั้นตอนของการทบทวนแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือวิศวกรรมอาหาร
   - ความรู้ด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
   - ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการตีความและการวิเคราะห์ข้อมูล
   2. ทักษะด้านการใช้ศัพท์เฉพาะทาง
   3. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านข้อมูลกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้
   2. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
   3. ความรู้ด้านเครื่องจักรที่ทำการทดลอง
   4. ความรู้ด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   - ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   - รายงานผลการวิเคราะห์ การตัดสินใจ ผลการประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัส และการตรวจสอบตัวอย่าง
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎระเบียบต่างที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มของการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สร้างแนวคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์นมแปรรูป