หน่วยสมรรถนะ

ทดลอง ทดสอบ และประมวลผลผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่ให้เป็นไปตามที่ออกแบบ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-4-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดลอง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3122 Manufacturing Supervisors อ้างอิง ISCO-08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านการดำเนินการตามแผนวิจัยทดลอง ทดสอบ และประมวลผลผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้เป็นไปตามที่ออกแบบ โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของ Trial Run ตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป สามารถตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่/การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และประสาทสัมผัส รวมถึงประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ บันทึกผลและสรุปรายงานผลการทดลอง Trial Run เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่/การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ตรวจวิเคราะห์ทางด้านอาหาร และฉลากโภชนาการกับหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองและแก้ไขทะเบียนผลิตภัณฑ์เดิม ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือกฎระเบียบทางอาหารของประเทศคู่ค้า
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

C2031 ดำเนินการ Trial Run ตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

1.1ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่/การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และประสาทสัมผัสรวมถึงประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
1.2เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่/การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
1.3ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่/การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านอาหารและฉลากโภชนาการกับหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองและแก้ไขทะเบียนผลิตภัณฑ์เดิม

C2032 บันทึกผลและสรุปรายงานผลการทดลอง Trial Run

2.1นำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ Trial Run มาลงข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
2.2จัดทำรายงานสูตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการตรวจรับวัตถุดิบรวมถึงการคำนวณต้นทุนในการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือวิศวกรรมอาหาร
   - ความรู้ด้านเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์
   - ความรู้และทักษะ ด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส
   - ความรู้ทักษะด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการใช้เครื่องมือทดสอบทางวิทยาศาสตร์
   2. ทักษะด้านการใช้ศัพท์เฉพาะทาง
   3. ทักษะด้านความแม่นยำในการตรวจสอบ
   4. เลือก ใช้ บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือพื้นฐานได้อย่างถูวิธตามข้อกำหนด
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านข้อมูลกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้
   2. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
   3. ความรู้ด้านเครื่องจักรที่ทำการทดลอง
   4. เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการทดลองผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   - ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   - รายงานผลการวิเคราะห์ ตัดสินใจ ผลการประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัส และการตรวจสอบตัวอย่าง
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สำรวจข้อมูลความต้องการและการยอมรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป