หน่วยสมรรถนะ

สร้างแนวคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-5-028ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้างแนวคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3122 Manufacturing Supervisors อ้างอิง ISCO-08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างแนวคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์นมแปรรูป โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการออกแบบพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์นมแปรรูป และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นมแปรรูป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือกฎระเบียบทางอาหารของประเทศคู่ค้า
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

C1031 ออกแบบพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

1.1 ออกแบบสูตรของผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่ได้ โดยอยู่ภายใต้ Product concept
1.2 พัฒนาและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์นมแปรรูปเดิม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
1.3 นำกฎระเบียบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ชนิด รสชาติ มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.4 ดำเนินการเปรียบเทียบราคา และลักษณะผลิตภัณฑ์นมแปรรูปของคู่แข่ง

C1032 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นมแปรรูป

2.1 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่ได้ โดยอยู่ภายใต้ Product concept
2.2 พัฒนาและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นมแปรรูปเดิม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
2.3 นำกฎระเบียบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาดบรรจุมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
2.4 เปรียบเทียบราคา และลักษณะผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือวิศวกรรมอาหาร
   - ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการอาหาร ทั้งในและต่างประเทศ
   - ความรู้ด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการตีความและการวิเคราะห์ข้อมูล
   2. ทักษะด้านการใช้ศัพท์เฉพาะทาง
   3. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   4. ทักษะด้านการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านข้อมูลกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้
   2. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
   3. ความรู้ด้านเครื่องจักรที่ทำการทดลอง
   4. มีความรู้ด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส
   5. ความรู้ด้านการสืบค้นและนำไปใช้ของข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค 6. ความรู้ด้านการสืบค้นและนำไปใช้ของข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   - ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   - รายงานผลการวิเคราะห์ การตัดสินใจ ผลการประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัส และการตรวจสอบตัวอย่าง
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎระเบียบต่างที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การออกแบบพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์นมแปรรูป คือ การออกแบบสูตรและพัฒนาปรับปรุงของผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่ภายใต้ Product concept
   2. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นมแปรรูป คือ สามารถพัฒนาและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นมแปรรูปเดิม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่และแนวโน้มของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมแปรรูปเดิม