หน่วยสมรรถนะ

กำหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-5-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3122 Manufacturing Supervisors อ้างอิง ISCO-08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่สู่ตลาด การสร้างแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ประเมินผลพร้อมตัดสินใจเลือกแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ที่กำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือกฎระเบียบทางอาหารของประเทศคู่ค้า
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

C1011 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่สู่ตลาด

1.1บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมใหม่สู่ตลาด
1.2สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค
1.3ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ลงในproductโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข Product concept และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

C1012 สร้างแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

2.1 สร้างวิธีการหรือขั้นตอนการจัดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้มีสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กร
2.2 กำหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้
2.3 กำหนดแผนการทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปหลัก

C1013 วิเคราะห์และประเมินโครงการตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมใหม่

3.1ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ประเมินผลโครงการตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมใหม่
3.2ตัดสินใจเลือกแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์การวิเคราะห์ที่กำหนดไว้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือวิศวกรรมอาหาร
   - ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการอาหาร ทั้งในและต่างประเทศ
   - ความรู้ด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการวางแผนงาน
   2. ทักษะด้านการใช้เครื่องมือทดสอบทางวิทยาศาสตร์
   3. ทักษะด้านการใช้ศัพท์เฉพาะทาง
   4. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
   2. ความรู้ด้านข้อมูลกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้
   3. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
   4. ความรู้ด้านการประมวลผลทางด้านสถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   5. ความรู้ด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
   6. ความรู้ด้านการสืบค้นและนำมาใช้ของข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   - ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   - รายงานผลการวิเคราะห์ และตัดสินใจ การกำหนดสูตร และการตรวจสอบตัวอย่าง
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ คือ การศึกษาบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมใหม่สู่ตลาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   2. สร้างแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป คือ การกำหนดแผนการทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปหลักได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สร้างแนวคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์นมแปรรูป