หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมในกระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-4-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการประกันคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
   2. กฎหมายอาหารที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข The Codex Alimentarius Commission, Good manufacturing practice และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B3041 วางแผน และวิเคราะห์การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมในกระบวนการผลิตที่กำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.1วางแผนกระบวนการผลิตดำเนินงานของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด
1.2วิเคราะห์ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3สามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมอย่างทันท่วงทีและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

B3042 ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้

2.1ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้
2.2วิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมในกระบวนการผลิต

B3043 นำผลรายงานและการจัดการข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้าของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

3.1จัดทำรายงานผลการจัดการข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนทุกขั้นตอน
3.2นำผลรายงานการจัดการข้อเรียกร้องไปดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3.3ดำเนินการชดเชยผลิตภัณฑ์หรือค่าเสียหายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดไว้

B3044 รับฟังข้อมูลย้อนกลับ และสื่อสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

4.1การมีทัศนคติเชิงบวกและทักษะการสื่อสารที่ดีในการจัดการข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2ใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดีและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
4.3สามารถนำผลข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุงและจัดการข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้ดียิ่งขึ้นได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ประสบการณ์ในการควบคุมคุณภาพ
   - ประสบการณ์ในการควบคุมการผลิต

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านสายการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ
   2. ทักษะด้านการสังเกต ความละเอียด รอบคอบ
   3. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
   4. ทักษะด้านการอ่าน ตีความและแปลความหมายแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
   2. ความรู้ด้านกระบวนการผลิต
   3. ความรู้ด้านมาตรฐานกระบวนการผลิต และมาตรฐานคุณภาพสินค้า
   4. ความรู้ด้านระบบ HACCP ISO 9001 และ GMP

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต คือ การตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำ และการรับรองระบบคุณภาพของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปนม