หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบตัวอย่างที่รับคืนจากลูกค้าและทวนสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ Traceability ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบตัวอย่างที่รับคืนจากลูกค้าและทวนสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7513
Dairy - Products Makers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบตัวอย่างที่รับคืนจากลูกค้าและทวนสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์
โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการจัดทำแผนการทวนสอบย้อนกลับของการรับตัวอย่างที่ส่งคืนมาจากลูกค้าและจัดเก็บให้ถูกวิธี
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากลูกค้าตามวิธีมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง และรายงานผลการสอบย้อนกลับแก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วนทุกขั้นตอน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. ISO/IEC 17025
หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
   2.
กฎหมายอาหารที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข The Codex
Alimentarius Commission, Good manufacturing practice และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B3031 รับตัวอย่างที่ส่งคืนมาจากลูกค้าและจัดเก็บให้ถูกวิธีตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม

1.1บันทึกขั้นตอนการรับตัวอย่างจากลูกค้าตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
1.2บันทึกขั้นตอนการจัดเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

B3032 ตรวจวิเคราะห์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม

2.1ตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากลูกค้าตามวิธีมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนด
2.2ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากลูกค้าตามวิธีมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนด

B3033 รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง และรายงานผลการสอบย้อนกลับของตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม (Traceability)

3.1จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอนของมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม
3.2รายงานผลการสอบย้อนกลับของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนทุกขั้นตอน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ประสบการณ์ในงานควบคุมและประกันคุณภาพ
   -
ประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ
   -
ประสบการณ์ในการผลิต

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์
   2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น
   3. ทักษะด้านการล้างหรือทำความสะอาดเครื่องมือ
อุปกรณ์ในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
   4. ทักษะด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ
ผลิตภัณฑ์นมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
   5.
ทักษะด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ
   6. ทักษะด้านการสังเกต ความละเอียด รอบคอบ
   7. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
   8. ทักษะด้านการอ่าน ตีความและแปลความหมายแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
   9. ทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
   (ข)
ความต้องการด้านความรู้
   1.
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
   2.
ความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ หรือผลิตภัณฑ์นม
   3.
ความรู้ด้านข้อกำหนดและมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ
   4. ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข GMP codex HACCP
และ food safety

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and
Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate)
ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน
และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน
และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์
และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย
และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1.
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2.
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.
ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. แผนการทวนสอบย้อนกลับของการรับตัวอย่างที่ส่งคืนมาจากลูกค้า
คือ การจัดทำและจัดเก็บแผนการทวนสอบย้อนกลับให้ถูกวิธี
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากลูกค้าตามวิธีมาตรฐานที่กำหนด และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง
และรายงานผลการสอบย้อนกลับได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนทุกขั้นตอนแก่ผู้บริหาร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์


18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี


18.3
การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
(ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์ผลการตรวจสอบแผนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด