หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบตัวอย่างที่รับคืนจากลูกค้าและทวนสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ Traceability ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบตัวอย่างที่รับคืนจากลูกค้าและทวนสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7513 Dairy - Products Makers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบตัวอย่างที่รับคืนจากลูกค้าและทวนสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการจัดทำแผนการทวนสอบย้อนกลับของการรับตัวอย่างที่ส่งคืนมาจากลูกค้าและจัดเก็บให้ถูกวิธี ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากลูกค้าตามวิธีมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง และรายงานผลการสอบย้อนกลับแก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนทุกขั้นตอน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
   2. กฎหมายอาหารที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข The Codex Alimentarius Commission, Good manufacturing practice และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B3031 รับตัวอย่างที่ส่งคืนมาจากลูกค้าและจัดเก็บให้ถูกวิธีตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม

1.1บันทึกขั้นตอนการรับตัวอย่างจากลูกค้าตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
1.2บันทึกขั้นตอนการจัดเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

B3032 ตรวจวิเคราะห์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม

2.1ตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากลูกค้าตามวิธีมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนด
2.2ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากลูกค้าตามวิธีมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนด

B3033 รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง และรายงานผลการสอบย้อนกลับของตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม (Traceability)

3.1จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอนของมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม
3.2รายงานผลการสอบย้อนกลับของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนทุกขั้นตอน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ประสบการณ์ในงานควบคุมและประกันคุณภาพ
   - ประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ
   - ประสบการณ์ในการผลิต

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์
   2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น
   3. ทักษะด้านการล้างหรือทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
   4. ทักษะด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ผลิตภัณฑ์นมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
   5. ทักษะด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ
   6. ทักษะด้านการสังเกต ความละเอียด รอบคอบ
   7. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
   8. ทักษะด้านการอ่าน ตีความและแปลความหมายแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
   9. ทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
   2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ หรือผลิตภัณฑ์นม
   3. ความรู้ด้านข้อกำหนดและมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ
   4. ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข GMP codex HACCP และ food safety

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. แผนการทวนสอบย้อนกลับของการรับตัวอย่างที่ส่งคืนมาจากลูกค้า คือ การจัดทำและจัดเก็บแผนการทวนสอบย้อนกลับให้ถูกวิธี ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากลูกค้าตามวิธีมาตรฐานที่กำหนด และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง และรายงานผลการสอบย้อนกลับได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนทุกขั้นตอนแก่ผู้บริหาร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์ผลการตรวจสอบแผนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด