หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบระบบตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมโดยหน่วยงานภายใน และภายนอก

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-5-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบระบบตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบตามข้อกำหนดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนการศึกษาข้อกำหนดหรือระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
  วางแผนการตรวจสอบภายในและภายนอกให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐานคุณภาพ การจัดทำเอกสารของการรับรองระบบคุณภาพ และจัดตั้งทีมงานในการประสานงาน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบการผลิตกับหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินพบ และรายงานกลับไปยังผู้ตรวจประเมิน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
   2. กฎหมายอาหารที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข The Codex Alimentarius Commission, Good manufacturing practice และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B3021 วางแผนการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

1.1วางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
1.2วางแผนการตรวจสอบภายนอกให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

B3022 ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบการผลิตของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

2.1ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมและตรวจสอบการผลิต
2.2ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมและตรวจสอบการผลิต

B3023 บริหารจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

3.1วางแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนของ Product complaint ตามวิธีขั้นตอนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดไว้
3.2วางแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนของ Product recall ตามวิธีขั้นตอนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดไว้
3.3วางแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนของ Traceability ตามวิธีขั้นตอนการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดไว้

B3024 ลงบันทึกข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์จากการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมนม

4.1ลงบันทึกข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์ของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมนมได้ถูกต้องครบถ้วน
4.2ลงบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

B3025 รับตัวอย่างจากลูกค้ามาส่งห้องปฏิบัติการของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมนม

5.1นำสินค้าที่ได้รับจากลูกค้ามาส่งต่อให้ห้องปฏิบัติการเพื่อดำเนินการต่อไปได้อย่างถูกวิธีการรับรองข้อร้องเรียนจากลูกค้า
5.2ดำเนินงานตามขั้นตอนการรับตัวอย่างที่ได้รับร้องเรียนมาจากลูกค้าให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบกระบวนการผลิต
   - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น GMP และ/หรือ Codex

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น
   2. ทักษะด้านภาษา
   3. ทักษะด้านการสังเกตที่มีความละเอียดและรอบคอบ
   4. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
   5. ทักษะด้านการอ่านและตีความ
   6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   7. ทักษะด้านการจัดทำเอกสารและรายงาน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
   2. ความรู้ด้านข้อกำหนดและระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
   3. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
   4. ความรู้ด้านกระบวนการผลิต
   5. ความรู้ด้านมาตรฐานทางด้านอาหาร
   6. ความรู้ด้านระบบคุณภาพและประกันคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การตรวจสอบระบบตามข้อกำหนดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก คือ การศึกษาข้อกำหนดหรือระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร วางแผนการตรวจสอบภายในและภายนอกให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐานคุณภาพ การจัดทำเอกสารของการรับรองระบบคุณภาพ และจัดตั้งทีมงานในการประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบการผลิตกับหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินพบ และรายงานกลับไปยังผู้ตรวจประเมิน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการเลือกวิธีการตรวจสอบ และแผนการวิธีการสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม