หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ผลการตรวจสอบแผนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ผลการตรวจสอบแผนการประกันคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7513
Dairy - Products Makers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ
โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการศึกษาข้อกำหนดมาตรฐาน
การอ่านและแปลความหมายของผลการตรวจสอบคุณภาพเปรียบเทียบผลการตรวจสอบกับค่ามาตรฐานกำหนด และการศึกษาความหมายและรายเอียดของค่ามาตรฐานต่าง ๆ
ของระบบการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด พร้อมทั้งการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด
พร้อมทั้งการเขียนรายงานและสรุปผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. ISO/IEC 17025
หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
   2.
กฎหมายอาหารที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข The Codex
Alimentarius Commission, Good manufacturing practice และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B2021 อ่านผลการตรวจสอบคุณภาพตามแผนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

1.1อ่านผลให้ถูกต้องตามวิธีที่เป็นมาตรฐานกำหนดได้
1.2ศึกษาความหมายและรายเอียดของค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของระบบการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

B2022 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพกับค่ามาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

2.1ทำการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบกับค่ามาตรฐานของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
2.2แปลความหมายของผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับค่ามาตรฐานที่กำหนด

B2023 บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

3.1บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพให้ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการปฏิบัติตามการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
3.2แปลความหมายของผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับค่ามาตรฐานของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

B2024 รายงานผล ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

4.1จัดทำรายงานผล ปัญหาและอุปสรรคตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
4.2วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ประสบการณ์งานด้านควบคุมคุณภาพ
   -
ประสบการณ์งานห้องปฏิบัติการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการคำนวณ
   2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น
   3.
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   4. ทักษะด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ผลิตภัณฑ์นมหรือผลิตภัณฑ์อื่น

   5.
ทักษะด้านการสังเกต ความละเอียด รอบคอบ
   6. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
   7. ทักษะด้านการอ่าน ตีความ และความเชื่อมโยงของระบบความคิด
   (ข)
ความต้องการด้านความรู้
   1.
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
   2.
ความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ หรือผลิตภัณฑ์นม
   3.
ความรู้ด้านข้อกำหนดและมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ
   4.
ความรู้ด้านสถิติ และการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and
Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate)
ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน
และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน
และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์
และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1.
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2.
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.
ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1.
การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ คือ ความสามารถในการอ่านผลการตรวจสอบคุณภาพ
และการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด และแปลผลการตรวจสอบได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลปัญหา
และอุปสรรคตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่กำหนดให้ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์


18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี


18.3
การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
(ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นมของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
ตรวจสอบตัวอย่างที่รับคืนจากลูกค้าและทวนสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ Traceability ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม