หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบระบบคุณภาพตามแผนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-4-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบระบบคุณภาพตามแผนการประกันคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7513 Dairy - Products Makers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบคุณภาพตามแผนที่กำหนด โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจสอบระบบคุณภาพต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวิธีที่กำหนด และสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และดำเนินการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของระบบการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมตามแผนที่กำหนดได้ และประยุกต์ใช้ระบบการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เหมาะสมกับสถานการณ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
   2. กฎหมายอาหารที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข The Codex Alimentarius Commission, Good manufacturing practice และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B2011 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้สอดคล้องตามแผนที่กำหนดไว้

1.1เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้สอดคล้องตามแผนที่กำหนดไว้
1.2ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของระบบการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมตามแผนที่กำหนด
1.3ประยุกต์ระบบการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เหมาะสมกับสถานการณ์

B2012 ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามตัวชี้วัดในแผนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดไว้

2.1ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามตัวชี้วัดในแผนที่กำหนดไว้ตรวจสอบตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข
2.2ศึกษารายละเอียดและความหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ ของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมตามแผนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ประสบการณ์งานด้านควบคุมคุณภาพ
   - ประสบการณ์งานห้องปฏิบัติการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ
   2. ทักษะด้านการสังเกต ความละเอียด รอบคอบ
   3. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
   4. ทักษะด้านการจดบันทึกที่ตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนด
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้พื้นฐานด้านผลิตภัณฑ์นมเบื้องต้น
   2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำ และการรับรองระบบคุณภาพของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปนม