หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นมของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นมของการประกันคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7513
Dairy - Products Makers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม UHT นมสเตอริไลซ์และนมพาสเจอไรส์ทางด้านกายภาพ
เคมี และจุลชีวะเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
พร้อมทั้งสามารถดำเนินการและติดตามผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. ISO/IEC 17025
หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
   2.
กฎหมายอาหารที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข The Codex
Alimentarius Commission, Good manufacturing practice และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B1061 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม UHT (ด้านกายภาพเคมี จุลชีวะ) ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

1.1ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม UHT (ด้านกายภาพเคมีจุลชีวะ) ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานสากล เช่น CODEX
1.2อธิบายกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยระบบ UHT ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
1.3ดำเนินการและติดตามผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ UHT ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

B1062 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ (ด้านกายภาพเคมี จุลชีวะ) ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

2.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ (ด้านกายภาพเคมี จุลชีวะ)ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานสากล เช่น CODEX หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2อธิบายกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยระบบนมพาสเจอร์ไรส์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
2.3ดำเนินการและติดตามผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

B1063 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมสเตอริไรส์ (ด้านกายภาพเคมี จุลชีวะ) ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

3.1ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมสเตอริไรส์ (ด้านกายภาพเคมี จุลชีวะ)ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานสากล เช่น CODEX หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.2อธิบายกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยระบบสเตอริไรส์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
3.3ดำเนินการและติดตามผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เตอริไรส์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์ การสังเกต ความละเอียด รอบคอบ การอ่าน
และตีความ
   2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น
   3.
ทักษะด้านภาษา
   4. ทักษะด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ
ผลิตภัณฑ์นมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
   5. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
   6.
ทักษะด้านการคำนวณ
   7. ทักษะด้านการสังเกต ความละเอียด รอบคอบ
   8.
ทักษะด้านการอ่าน ตีความ
  
(ข)
ความต้องการด้านความรู้
   1.
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
   2.
ความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ หรือผลิตภัณฑ์นม
   3.
ความรู้ด้านข้อกำหนดและมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ
   4.
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
   5.
ความรู้ด้านข้อกำหนดและมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ
   6.
ความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานการสุ่มตัวอย่างสากล (MIL – STD –
105E)
   7.
ความรู้ด้านกระบวนการผลิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and
Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate)
ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน
และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน
และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์
และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย
และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1.
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2.
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.
ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
   1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
   2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1.
คุณภาพผลิตภัณฑ์นม คือ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม UHT
นมสเตอริไลซ์ และนมพาสเจอไรส์ ด้านกายภาพเคมี
และจุลชีวะในการวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ดังนี้
-
ผลิตภัณฑ์นม
UHT คือ น้ำนมที่ผ่านความร้อน 138sup๐ /supCนาน 4 นาที
แล้วบรรจุแบบปลอดเชื้อ สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน 8-10 เดือน
   -
ผลิตภัณฑ์นมสเตอรีไลซ์ คือ นมสดที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 100
องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาที่เหมาะสมและต้องผ่านกรรมวิธีทำนมสดให้เป็นเนื้อเดียวกันเสียก่อน
นมชนิดนี้เก็บได้นานมากกว่า 1 ปี
   -
ผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรส์ คือ น้ำนมที่ผ่านความร้อน 72sup๐ /supCไม่ต่ำกว่า 15 นาที
เมื่อบรรจุแล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8sup๐ /supC
ได้นาน 10 วัน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์


18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี


18.3
การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
วิเคราะห์ผลการตรวจสอบแผนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด