หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของการประกันคุณภาพ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7513
Dairy - Products Makers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอากาศ
การตรวจสอบความสะอาดหลังการล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์
  การตรวจสอบประสิทธิภาพการล้างเครื่องจักร
การตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน และการตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล
เพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1.
ISO/IEC 17025
หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
   2.
กฎหมายอาหารที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข The Codex
Alimentarius Commission, Good
manufacturing practice
และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B1041 ตรวจสอบตรวจจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

1.1ตรวจสอบตรวจจุลินทรีย์ ในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
1.2วิเคราะห์และสุ่มตัวอย่างจุลินทร์ในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
1.3อธิบายการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์หลังทำความสะอาดตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

B1042 ตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

2.1ตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
2.2อธิบายการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
2.3วิเคราะห์สาเหตุและการสุ่มตัวอย่างน้ำเสียของการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

B1043 ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

3.1ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลให้เป็นตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.2หาแนวทางในการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทร์ไปสู่อาหารตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
3.3อธิบายชนิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดีตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ประสบการณ์ในด้านการควบคุมคุณภาพ
   -
ประสบการณ์ในด้านห้องปฏิบัติการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์
   2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น
   3. ทักษะด้านการล้างหรือทำความสะอาดเครื่องมือ
อุปกรณ์ในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
   4. ทักษะด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ
ผลิตภัณฑ์นมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
   5.
ทักษะด้านการสังเกต ความละเอียด รอบคอบ
   6. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
   7. ทักษะด้านการอ่าน ตีความและแปลความหมายแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
   (ข)
ความต้องการด้านความรู้
   1.
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
   2.
ความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ หรือผลิตภัณฑ์นม
   3.
ความรู้ด้านข้อกำหนดและมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and
Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   - ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   -
รายงานผลการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การกำหนดสูตร และการตรวจสอบตัวอย่าง
   (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate)
ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน
และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน
และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์
และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1.
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2.
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.
ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
   1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1.
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คือ การตรวจจุลินทรีย์ในอากาศ
ความสะอาดหลังการล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประสิทธิภาพการล้างเครื่องจักร
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน และสุขลักษณะส่วนบุคคลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์


18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี


18.3
การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
(ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นมของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด