หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-2-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตของการประกันคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

N / A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7513
Dairy - Products Makers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต
โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจสอบน้ำนมปรุงแต่ง การตรวจสอบความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์
การตรวจสอบความถูกต้องของฉลากสินค้า การตรวจสอบน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบอุณหภูมิน้ำนมในระหว่างกระบวนการผลิต
รวมทั้งการขึ้นรูปและการตรวจสอบนม Reprocess
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1.
ISO/IEC 17025
หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
   2.
กฎหมายอาหารที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข The Codex
Alimentarius Commission และ Good manufacturing practice และ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B1031 ตรวจสอบน้ำนมปรุงแต่งระหว่างกระบวนการผลิตของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1.1ตรวจสอบน้ำนมปรุงแต่งระหว่างกระบวนการผลิตของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข
1.2สุ่มตัวอย่างน้ำนมปรุงแต่งให้เป็นไปตามคู่มือวิธีการตรวจของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
1.3วิเคราะห์น้ำนมปรุงแต่งทางด้านกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดได้
1.4ตรวจสอบความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์รวมทั้งการขึ้นรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

B1032 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์นมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

2.1สุ่มตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์รวมถึงการขึ้นรูปให้เป็นไปตามมารตฐานของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนด
2.2ทำการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของบรรุจุภัณฑ์รวมทั้งการขึ้นให้เป็นไปตามมารตฐานของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนด
2.3ตรวจสอบคุณภาพนม Reprocess ของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

B1033 ตรวจสอบนม Reprocess ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนด

3.1สุ่มตัวอย่างของนม Reprocess ของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมให้เป็นไปตามคู่มือวิธีการตรวจ
3.2วิเคราะห์คุณภาพนม Reprocess ของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

B1034 ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากสินค้าให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

4.1ตรวจสอบฉลากให้สอดคล้องตามผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ ชัดเจนระบุข้อมูลครบถ้วน ตรงตามคำสั่งการผลิตและการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนดไว้
4.2ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดต่าง ๆของฉลากสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
4.3ตรวจสอบคุณภาพและการรับรองของฉลากสินค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนดไว้

B1035 ตรวจสอบน้ำหนักของผลิตภัณฑ์นมให้เป็นไปตามคำสั่งการผลิตและการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนด

5.1ตรวจสอบน้ำหนักของผลิตภัณฑ์นมให้เป็นไปตามคำสั่งการผลิตตามการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ตามมาตรฐานที่กำหนดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
5.2ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบน้ำหนักของผลิตภัณฑ์นมให้เป็นไปตามคำสั่งการผลิตและการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนด

B1036 ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำนมในระหว่างกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐาน CODEX

6.1ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำนมในระหว่างกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน CODEX หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.2วิเคราะห์อุณหภูมิน้ำนมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนดไว้
6.3ควบคุมอุณหภูมิและจุลินทร์ในการจัดเก็บน้ำนมระหว่างกระบวนการผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมที่กำหนดไว้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพ
   -
ประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์
   2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น
   3. ทักษะด้านการล้างหรือทำความสะอาดเครื่องมือ
อุปกรณ์ในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
   4. ทักษะด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ
ผลิตภัณฑ์นมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
   5.
ทักษะด้านการสังเกต ความละเอียด รอบคอบ
   6. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
   7. ทักษะด้านการอ่าน ตีความและแปลความหมายแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
   (ข)
ความต้องการด้านความรู้
   1.
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ กฎหมายอาหารและบรรจุภัณฑ์
   2.
ความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ หรือผลิตภัณฑ์นม
   3.
ความรู้ด้านข้อกำหนดและมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and
Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   - ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   -
รายงานผลการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การกำหนดสูตร และการตรวจสอบตัวอย่าง
   (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate)
ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน
และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน
และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์
และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้
โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1.
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2.
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.
ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
   1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1.
การตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต คือ การตรวจสอบน้ำนมปรุงแต่ง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากสินค้า
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบอุณหภูมิน้ำนมในระหว่างกระบวนการผลิต
รวมทั้งการขึ้นรูปและการตรวจสอบนม Reprocess
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์


18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี


18.3
การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
(ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม