หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-2-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับการประกันคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7513
Dairy - Products Makers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับการประกันคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีในตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพวัตดุดิบ
เพื่อที่จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ประกอบการตรวจสอบทางกายภาพและสุ่มตัวอย่างน้ำนมดิบ
เพื่อที่จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และทำให้ผลิตภัณฑ์นมแปรรูปมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1.
ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
   2.
กฎหมายอาหารที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข The Codex
Alimentarius Commission และ Good manufacturing practice และ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B1021 ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

1.1ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมรวมถึงประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้
1.2สุ่มตัวอย่างน้ำนมดิบของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เป็นไปตามคู่มือวิธีการตรวจที่กำหนด
1.3ตรวจสอบวิเคราะห์ทางด้านกายภาพของน้ำนมดิบของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

B1022 ตวรจสอบคุณภาพวัสดุปรุงแต่งของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

2.1 ตรวจสอบคุณภาพวัสดุปรุงแต่งของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับเข้า เช่น ตาม TOR
2.2สุ่มตัวอย่างวัสดุปรุงแต่งของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เป็นตามคู่มือวิธีการตรวจที่กำหนดได้
2.3ตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและจุลินทร์ของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

B1023 ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์และหีบห่อของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3.1ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์และหีบห่อของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับเข้า เช่น ตาม TOR หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.2ตรวจสอบสารเคมีให้เหมาะสมกับการใช้งานของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

B1024 ตรวจสอบสารเคมีของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

4.1ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์สารเคมีของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เหมาะสมและได้อย่างอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
4.2สุ่มตัวอย่างสารเคมีของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมเพื่อให้ได้สารเคมีที่ดีที่สุดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

B1025 ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด

5.1 สุ่มตัวอย่างน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมเพื่อให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
5.2ตรวจสอบวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ เคมีและจุลินทร์ของน้ำตามคู่มือวิธีการตรวจของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดไว้ได้
5.3ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิตของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
ประสบการณ์งานด้านควบคุมคุณภาพ
   -
ประสบการณ์งานด้านห้องปฏิบัติการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์
   2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น
   3. ทักษะด้านการล้างหรือทำความสะอาดเครื่องมือ
อุปกรณ์ในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
   4. ทักษะด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ
ผลิตภัณฑ์นมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
   5.
ทักษะด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ
   6. ทักษะด้านการสังเกต ความละเอียด รอบคอบ
   7. ทักษะการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
   8. ทักษะการอ่าน ตีความและแปลความหมายแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
   (ข)
ความต้องการด้านความรู้
   1.
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
   2.
ความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ หรือผลิตภัณฑ์นม
   3.
ความรู้ด้านข้อกำหนดและมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ
   4.
ความรู้ด้านการวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบสารเคมีและน้ำที่ใช้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and
Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate)
ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน
และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน
และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์
และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย
และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1.
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2.
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.
ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
   1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
   2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การตรวจสอบคุณภาพ คือ การตรวจสอบน้ำนมดิบ วัสดุปรุงแต่ง บรรจุภัณฑ์และหีบห่อ สารเคมี และน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ราชการกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์


18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี


18.3
การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
(ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด