หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ และทวนสอบกระบวนการการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-5-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สอบเทียบเครื่องมือ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ และทวนสอบกระบวนการการประกัน
  คุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการกำหนดแผนและวิธีในการการสอบเทียบ จัดทำแผนการสอบเทียบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งรายงานผลและทำการปรับปรุงในกรณีที่ผลการสอบเทียบมีค่าความคลาดเคลื่อน สำหรับการทวนสอบย้อนกลับนั้นจะเป็นการกำหนดแผน กระบวนการ พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานในการทวนสอบย้อนกลับตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในกระบวนการการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
   2. กฎหมายอาหารที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข The Codex Alimentarius Commission และ Good manufacturing practice และ มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B1011 สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

1.1สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เหมาะสมกับงานได้
1.2กำหนดแผนการดำเนินการในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมในห้องปฏิบัติการได้

B1012 ทวนสอบกระบวนการการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมและผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด

2.1กำหนดแผนการในการทวนสอบและความเป็นไปได้ตามกระบวนการทวนสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
2.2สวนสอบกระบวนการการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดให้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ประสบการณ์การรายงานผลการสอบเทียบ
   - อบรมด้านการแปลผลค่าสอบเทียบและการปรับแก้ค่า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ความชำนาญในอุปกรณ์และเครื่องมือ
   2. ความชำนาญในสอบเทียบและการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
   3. ทักษะในด้านสถิติ
   4. ทักษะในด้านความละเอียดรอบคอบ
   5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   6. ทักษะด้านการจัดทำรายงาน
   7. ทักษะการวิเคราะห์และแปรผลการสอบเทียบ
   8. ทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านสายการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ
   9. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
   10. ทักษะด้านการอ่าน ตีความและแปลความหมายแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านการสอบเทียบและการใช้เครื่องมือ
   2. ความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับวิธีการตรวจสอบ
   3. ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
   4. ความรู้ด้านกระบวนการผลิต
   5. ความรู้ด้านมาตรฐานกระบวนการผลิต และมาตรฐานคุณภาพสินค้า
   6. ความรู้ด้านระบบ HACCP
   7. ความรู้ด้านมาตรฐาน GMP

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ คือ การประกันคุณภาพด้านการกำหนดแผนและวิธีในการการสอบเทียบ จัดทำแผนการสอบเทียบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งรายงานผลและทำการปรับปรุงในกรณีที่ผลการสอบเทียบมีค่าความคลาดเคลื่อนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
   2. การทวนสอบกลับ คือ การตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงานหรือการควบคุมต่าง ๆ เพื่อที่จะมั่นใจการปฏิบัติงานหรือการควบคุมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยอาจใช้การสุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ หรือตรวจทานเอกสารและบันทึกการติดตาม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทวนสอบกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการเลือกวิธีการตรวจสอบ และแผนการวิธีการสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม