หน่วยสมรรถนะ

ปรุงแต่งน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-2-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรุงแต่งน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  6121 Livestock and Dairy Producers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการผลิตด้านการปรุงแต่งน้ำนม โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจสอบ ทบทวน เอกสารเกี่ยวกับสูตรการปรุงแต่งตามแผนการผลิต
  การตรวจสอบความถูกต้องของสัดส่วน คุณลักษณะของวัสดุปรุงแต่งตามสูตรที่กำหนด และการดำเนินการปรุงแต่งตามสูตรที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A2031 ทบทวนสูตรการปรุงแต่งตามคำสั่งการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

1.1ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรตามคำสั่งการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
1.2จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

A2032 ตรวจสอบความถูกต้องของสัดส่วน และคุณลักษณะวัสดุปรุงแต่งตามสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่กำหนด

2.1ตรวจสอบปริมาณของสัดส่วนวัสดุปรุงแต่งให้ตรงตามสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่กำหนด
2.2ตรวจสอบคุณลักษณะและสภาพปรากฏของวัสดุปรุงแต่งของการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
2.3จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

A2033 ดำเนินการปรุงแต่งตามสูตรและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่กำหนด

3.1ดำเนินการผสมวัตถุดิบ และวัสดุปรุงแต่งตามสูตรให้ตรงตามขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่กำหนดไว้ได้
3.2จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการคำนวณและความเชื่อมโยง
   2. ทักษะด้านสถิติที่เกี่ยวข้อง
   3. ทักษะด้านการผสมปรุงแต่งน้ำนม
   4. ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ และการผสมปรุงแต่งน้ำนม
   5. ทักษะด้านการจัดทำรายงาน
   6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านเอกสารการปรุงรส
   2. ความรู้ด้านของสัดส่วน คุณลักษณะของวัสดุปรุงแต่ง และแผนการผลิต
   3. ความรู้ด้านกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
   4. ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ความถูกต้องของสูตร คือ การตรวจสอบและทบทวนสูตรการปรุงแต่งตามคำสั่งการผลิตที่กำหนดไว้
   2. การตรวจสอบวัสดุปรุงแต่ง คือ การตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณ สัดส่วน คุณลักษณะและสภาพปรากฏ พร้อมทั้งการดำเนินการปรุงแต่งตามสูตรที่กำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับและจัดเก็บวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
ฆ่าเชื้อน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป