หน่วยสมรรถนะ

รับและจัดเก็บวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-2-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รับและจัดเก็บวัตถุดิบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  6121 Livestock and Dairy Producers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการผลิตด้านการรับและจัดเก็บวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจสอบวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปริมาณของวัสดุปรุงรส การตรวจสอบทางกายภาพของวัสดุปรุงรส พร้อมทั้งการดำเนินการชั่ง ตวง วัดให้มีปริมาณตามสูตรการผลิต และการเตรียมความพร้อมของภาชนะ อุปกรณ์ในการจัดเก็บวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป เพื่อที่จะไปสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปต่อไป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A2021 ตรวจรับวัสดุปรุงรสให้ได้ตามมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

1.1ตรวจสอบเอกสารวัสดุปรุงรสที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2ตรวจสอบสภาพวัสดุปรุงรสที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3ตรวจสอบเอกสารปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

A2022 ตรวจรับปัจจัยในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2.1ตรวจสอบเอกสารเกณฑ์มาตรฐานปัจจัยการผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้
2.2ตรวจสอบสภาพปัจจัยการผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

A2023 จัดเก็บวัสดุปรุงรสในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

3.1 ตรวจสอบความพร้อมสภาพแวดล้อมและสภาวะการจัดเก็บของวัสดุปรุงรสในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
3.2ตรวจสอบสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บวัสดุปรุงรสในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

A2024 จัดเก็บปัจจัยการผลิตในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

4.1ตรวจสอบความพร้อมสภาพแวดล้อมและสภาวะการจัดเก็บของปัจจัยการผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
4.2ตรวจสอบสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บของปัจจัยการผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการทำความสะอาด
   2. ทักษะด้านการซ่อมบำรุง
   3. ทักษะด้านการใช้ภาชนะ อุปกรณ์ ชั่ง ตวง วัด
   4. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
   5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   6. ทักษะด้านการจัดทำรายงาน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ
   2. ความรู้ด้านปัจจัยการผลิต
   3. ความรู้และความเข้าใจด้านสภาวะการจัดเก็บวัสดุปรุงรส
   4. ความรู้และความเข้าใจด้านกระบวนการจัดเก็บ รักษาวัสดุปรุงรส
   5. ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมของภาชนะและสถานที่ในการจัดเก็บวัสดุปรุงรส
   6. ความรู้ด้านวิธีการและสภาวะการจัดเก็บปัจจัยการผลิต
   7. ความรู้ในด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การตรวจสอบวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต คือ การตรวจสอบปริมาณและกายภาพของวัสดุปรุงรส เช่น การตรวจสอบการรับวัตถุดิบ พร้อมทั้งการดำเนินการชั่ง ตวง วัดให้มีปริมาณตามสูตรการผลิต
   2. การเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ในการจัดเก็บวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต คือ ความพร้อมของการจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับและจัดเก็บน้ำนมดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
ปรุงแต่งน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป