หน่วยสมรรถนะ

รับและจัดเก็บน้ำนมดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-2-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รับและจัดเก็บน้ำนมดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  6121 Livestock and Dairy Producers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการผลิตด้านการรับและจัดเก็บน้ำนมดิบ โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนการตรวจรับ การจัดเก็บน้ำนมดิบ การตรวจสอบชนิด คุณภาพ การเตรียมความพร้อมของภาชนะ อุปกรณ์ เก็บรักษาน้ำนมดิบ เพื่อที่จะนำมาดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปต่อไป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A2011 ตรวจรับน้ำนมดิบให้ได้ตามมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

1.1ตรวจสอบเอกสารการรับน้ำนมดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
1.2ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

A2012 จัดเก็บน้ำนมดิบให้ได้ตามมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

2.1ตรวจสอบความพร้อมสภาพแวดล้อมและสภาวะการจัดเก็บของน้ำนมดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
2.2ตรวจสอบสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บน้ำนมดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการรับน้ำนมดิบ
   2. ทักษะด้านคุณภาพน้ำนมดิบ
   3. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   4. ทักษะด้านการอ่านและตีความ
   5. ทักษะด้านการใช้ปัจจัยการผลิต และแปลผล
   6. ทักษะด้านการทวนสอบคุณภาพปัจจัยการผลิต
   7. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้และความเข้าใจด้าน MOU และแหล่งที่มาของน้ำนมดิบ
   2. ความรู้ด้านเกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมดิบ
   3. ความรู้ด้านคุณภาพ และเกณฑ์มาตรฐานของน้ำนมดิบ
   4. ความรู้ด้านกระบวนการรับน้ำนมดิบ ด้านคุณภาพ และเกณฑ์มาตรฐานของน้ำนมดิบ ความรู้และความเข้าใจในระบบคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน (ISO, GMP, HACCP ฯลฯ)
   5. ความรู้ด้านสูตรการผลิต ขั้นตอนการผลิตและกระบวนการผลิต
   6. ความรู้และความเข้าใจด้านสภาวะการจัดเก็บวัสดุปรุงรส
   7. ความรู้และความเข้าใจด้านกระบวนการจัดเก็บ รักษาวัสดุปรุงรส

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การตรวจสอบเอกสารการรับและจัดเก็บน้ำนมดิบ คือ การตรวจสอบชนิด คุณภาพ และ การเตรียมความพร้อมของภาชนะ อุปกรณ์ เก็บรักษาน้ำนมดิบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
   2. การตรวจสอบความพร้อมสภาพแวดล้อม คือ การตรวจสอบสภาวะการจัดเก็บ และสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บน้ำนมดิบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับและจัดเก็บวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป