หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาบุคลากร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-5-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

พัฒนาบุคลากร

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่พัฒนาสามารถที่จะกำหนดรายละเอียดของหลักสูตร จัดอบรม ทดสอบทักษะ
เชิงความรู้
ติดตาม
ประเมินผลได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20603.01 กำหนดหลักสูตร

1กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านกำหนดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
2กำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
3จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
4 จัดทำบันทึกการกำหนดหลักสูตร

20603.02 จัดอบรม

1 กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านจัดอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
2กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
3จัดทำแผนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
4ทำการฝีกอบรมบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่กำหนดไว้
5จัดทำบันทึกการจัดผึกอบรม

20603.03 ทดสอบทักษะ

1กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านทดสอบทักษะ ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
2กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทดสอบทักษะเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
3จัดทำแผนการทดสอบทักษะต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
4จัดทำเครื่องมือในการทดสอบทักษะของบุคลากรในระดับต่างๆตามนโยบายที่กำหนดไว้
5กำหนดเครื่องมือในการทดสอบความรู้ทักษะด้วยวิธีการต่างๆในแต่ละระดับตามนโยบายที่กำหนดไว้
6ทดสอบทักษะ ความรู้ ของบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง
7 จัดทำบันทึกการทดสอบทักษะ ความรู้

20603.04 ติดตาม ประเมินผล

1 กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านติดตามประเมินผลให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
2 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
3 จัดทำเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
4 กำหนดเครื่องมือในการทดสอบความรู้ ทักษะด้วยวิธีการต่างๆ
5 ทดสอบทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง
6ตรวจสอบประเมินผลงานของบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
7จัดทำบันทึกการติดตาม ประเมินผล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

ความต้องการด้านทักษะ
§
วิธีการจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ
ตลอดจนการจัดทำการประเมินหลักสูตรภายหลังการใช้
  §
วิธีการวางแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และการจัดทำการประเมินผลการอบรม
  §
วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะ
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการทดสอบทักษะ และการจัดทำการประเมินผลการทดสอบทักษะ
  §
วิธีการวางแผนการบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อติดตามผล
การจัดเตรียมเอกสารบันทึกผลการประเมินและการวิเคราะห์
การจัดทำเอกสารบันทึกการสรุปผล
  § มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 5
หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 3
ปี
  ความต้องการด้านความรู้
  §
หลักการและวิธีการจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ
ตลอดจนการจัดทำการประเมินหลักสูตรภายหลังการใช้
  §
หลักการและวิธีการวางแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และการจัดทำการประเมินผลการอบรม
  §
หลักการและวิธีการวางแผนการทดสอบทักษะ
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการทดสอบทักษะ และการจัดทำการประเมินผลการทดสอบทักษะ
  §
หลักการและวิธีการวางแผนการบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อติดตามผล
การจัดเตรียมเอกสารบันทึกผลการประเมินและการวิเคราะห์
การจัดทำเอกสารบันทึกการสรุปผล
  §
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)
  ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
  การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงานi
“สาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์”/iที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
  §
มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
  §
มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
  §
มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
  §
ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
  §
มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
  §
มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี
  §
มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  §
ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้
(Knowledge
Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
  §
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดหาหลักสูตร
วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม
วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการทดสอบทักษะ
วิธีการวางแผนการเพื่อติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผล
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการพัฒนาบุคลากร
  วิธีการประเมิน
  §
ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการสัมภาษณ์
  §
ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คำแนะนำ
  §
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ
ตลอดจนการจัดทำการประเมินหลักสูตรภายหลังการใช้
  §
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวางแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และการจัดทำการประเมินผลการอบรม
  §
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทดสอบทักษะ
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการทดสอบทักษะ และการจัดทำการประเมินผลการทดสอบทักษะ
  §
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวางแผนการบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อติดตามผล
การจัดเตรียมเอกสารบันทึกผลการประเมินและการวิเคราะห์
การจัดทำเอกสารบันทึกการสรุปผล
  § ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการจัดหาหลักสูตร
วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม
วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการทดสอบทักษะ
วิธีการวางแผนการเพื่อติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผล
นั้นได้อย่างถูกต้อง
  คำอธิบายรายละเอียด
  §
ใช้ข้อมูลจากวิธีการจัดหาหลักสูตร
วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม
วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการทดสอบทักษะ
วิธีการวางแผนการเพื่อติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผล นั้นให้เกิดประโยชน์
  §
ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการจัดหาหลักสูตร
วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม
วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการทดสอบทักษะ
วิธีการวางแผนการเพื่อติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผลนั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

มี
3 ด้าน

§ ด้านความรู้

§ ด้านทักษะ

§ ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์

เครื่องมือการประเมิน

§
แบบฟอร์มคำถามในการสัมภาษณ์

§
แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สรรหาบุคลากร