หน่วยสมรรถนะ

สรรหาบุคลากร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-5-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

สรรหาบุคลากร

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่สรรหาสามารถที่จะสรรหาพนักงานที่มีความเหมาสม
สามารถที่จะคัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20602.01 สรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสม

1กำหนดนโยบายด้านสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความเหมาะสม ความต้องการขององค์กร
2กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสมตามที่ต้องการ
3กำหนดงบประมาณการจ้าง ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
4ประกาศรับสมัครพนักงานด้วยวิธีการต่างๆเช่นลงโฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์ ติดต่อชักชวนผ่านบุคคลที่รู้จักติดต่อผ่านตัวแทนจัดหาพนักงาน เป็นต้น
5จัดทำบันทึกการสรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสม

20602.02 คัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์

1กำหนดนโยบายการสรรหาบุคลากรด้านการคัดกรองให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
2กำหนดวิธีการคัดกรองบุคลากรตามที่ต้องการ
3กำหนดงบประมาณการจ้าง ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
4ประกาศรับสมัครพนักงานด้วยวิธีการต่างๆเช่นลงโฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์ ติดต่อชักชวนผ่านบุคคลที่รู้จักติดต่อผ่านตัวแทนจัดหาพนักงาน เป็นต้น
5ทดสอบ คัดเลือก คัดกรองด้วยวิธีการต่างๆตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
6จัดทำบันทึกการคัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

ความต้องการด้านทักษะ
§
วิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร
  §
วิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัคร
  § มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 5
หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 3
ปี
  ความต้องการด้านความรู้
  §
หลักการและวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร
  §
หลักการและวิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัคร
  §
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)
ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
  การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงานi
“สาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์”/iที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
  §
มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
  §
มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
  §
มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
  §
ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
  §
มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
  §
มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี
  §
มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  §
ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้
(Knowledge
Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
  § ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร
วิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัครโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสรรหา
  วิธีการประเมิน
  §
ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการสัมภาษณ์
  §
ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คำแนะนำ
  §
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร
§ ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิธีการจัดทำเอกสารการรับการสมัคร
  §
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร
วิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัครนั้นได้อย่างถูกต้อง
คำอธิบายรายละเอียด
  §
ใช้ข้อมูลจากวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร
วิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัครนั้นให้เกิดประโยชน์
  §
ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร
วิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัครนั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

มี
3 ด้าน

§ ด้านความรู้

§ ด้านทักษะ

§ ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์

เครื่องมือการประเมิน

§
แบบฟอร์มคำถามในการสัมภาษณ์

§
แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนาบุคลากร