หน่วยสมรรถนะ

บริการหลังการขาย

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-3-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บริการหลังการขาย

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่บริการหลังการขายของทรัพย์สามารถที่จะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ส่งมอบกุญแจบ้าน และระบบสาธารณูปโภคอันได้แก่ ไฟฟ้าและน้ำปะปาได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20502.01 ส่งมอบกุญแจ และทรัพย์ พร้อมการโอนเอกสารระบบสาธารณูปโภค น้ำ และไฟฟ้า

1ตรวจสอบความถูกต้องของสภาพทรัพย์โดยรวมครั้งสุดท้าย
2ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของระบบเข้าออกและทำการส่งมอบกุญแจให้แก่ผู้ซื้อ
3ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารน้ำ-ไฟและดำเนินการโอนให้แก่ผู้ซื้อ
4 จัดทำบันทึกการตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบกุญแจและน้ำ ไฟ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

ความต้องการด้านทักษะ
§
วิธีการสำรวจ
ตรวจสอบกุญแจบ้านให้พร้อมส่งมอบ
  §
วิธีการสำรวจเอกสารที่เกียวข้องกับการโอนน้ำ-ไฟ
ให้กับลูกค้า
  § มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 3
หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 1
ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
  ความต้องการด้านความรู้
  §
หลักการและวิธีการตรวจสอบกุญแจบ้านให้พร้อมส่งมอบ
  §
หลักการและวิธีการสำรวจเอกสารที่เกียวข้องกับการโอนน้ำ-ไฟ
ให้กับลูกค้า
  §
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  §
ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้
(Knowledge
Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
  คำแนะนำในการประเมิน
  §
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการตรวจสอบกุญแจบ้านให้พร้อมส่งมอบ
วิธีการสำรวจเอกสารที่เกียวข้องกับการโอนน้ำ-ไฟ ให้กับลูกค้าโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการบริการหลังการขายของทรัพย์
  วิธีการประเมิน
  §
ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คำแนะนำ
  §
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบกุญแจบ้านให้พร้อมส่งมอบ
§ ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสำรวจเอกสารที่เกียวข้องกับการโอนน้ำ-ไฟ
  § ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบกุญแจบ้านให้พร้อมส่งมอบ
วิธีการสำรวจเอกสารที่เกียวข้องกับการโอนน้ำ-ไฟ นั้นได้อย่างถูกต้อง
  คำอธิบายรายละเอียด
  §
ใช้ข้อมูลจากวิธีการตรวจสอบกุญแจบ้านให้พร้อมส่งมอบ
วิธีการสำรวจเอกสารที่เกียวข้องกับการโอนน้ำ-ไฟ นั้นให้เกิดประโยชน์
  §
ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบกุญแจบ้านให้พร้อมส่งมอบ
วิธีการสำรวจเอกสารที่เกียวข้องกับการโอนน้ำ-ไฟ นั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

มี
2 ด้าน

§ ด้านความรู้

§ ด้านทักษะ

เครื่องมือการประเมิน

§
แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์การตลาด