หน่วยสมรรถนะ

ทำนิติกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-4-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทำนิติกรรม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ทำนิติกรรมสามารถที่จะเตรียมเอกสารการซื้อขายและเอกสารประกอบ ตลอดจนดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20501.01 เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ

1จัดเตรียมสำเนาเอกสารจำเพาะของสินค้าที่ตกลงจะซื้อจะขายให้ครบถ้วน
2จัดเตรียมเอกสารของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่จะซื้อจะขายที่เป็นนิติบุคคลหรือ ส่วนบุคคล และเอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง
3ทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์และวางมัดจำ
4เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
5เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อไถ่ถอน(กรณีเป็นหนี้จำนองกับสถาบันการเงินอยู่)
6 จัดทำบันทึกการเตรียมเอกสารการซื้อขาย และเอกสารประกอบ

20501.02 ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

1นัดพร้อมทั้งผู้จะซื้อ ผู้จะขาย ในการโอนกรรมสิทธิ์ณสำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่
2ทำการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
3ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามขั้นตอนที่ทางราชการกำหนด
4เก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.
5 จัดทำบันทึกการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ
  § วิธีการทำสัญญาจะซื้อจะขายและมัดจำ
  § วิธีการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายของผู้ซื้อและผู้ขาย
  § วิธีการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินจากผู้ซื้อและผู้ขาย
  § วิธีการนัดพร้อมทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ในการโอนกรรมสิทธิ์
  § วิธีการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
  § วิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.
  § มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 4 หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี ความต้องการด้านความรู้
  เตรียมเอกสารซื้อขายและเอกสารประกอบ
  § หลักการและวิธีการทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
  § หลักการและวิธีการทำรายการเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย
  § หลักการและวิธีการทำรายการเอกสารการเงินและเอกสารที่จะใช้กับสถาบันการเงิน
  § หลักการและวิธีการนัดผู้ซื้อและผู้ขาย
  § หลักการและวิธีการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
  § หลักการและวิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.
  § ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล คำแนะนำในการประเมิน
  § ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารการเงินและเอกสารที่จะใช้กับสถาบันการเงิน วิธีการนัดผู้ซื้อและผู้ขาย วิธีการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ วิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการทำนิติกรรม
  วิธีการประเมิน
  § ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำ
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและวิธีการทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำรายการเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำรายการเอกสารการเงินและเอกสารที่จะใช้กับสถาบันการเงิน
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการนัดผู้ซื้อและผู้ขาย
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.
  § ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารการเงินและเอกสารที่จะใช้กับสถาบันการเงิน วิธีการนัดผู้ซื้อและผู้ขาย วิธีการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ วิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.นั้นได้อย่างถูกต้อง
  คำอธิบายรายละเอียด
  § ใช้ข้อมูลจากวิธีการทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารการเงินและเอกสารที่จะใช้กับสถาบันการเงิน วิธีการนัดผู้ซื้อและผู้ขาย วิธีการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ วิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง นั้นให้เกิดประโยชน์
  § ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารการเงินและเอกสารที่จะใช้กับสถาบันการเงิน วิธีการนัดผู้ซื้อและผู้ขาย วิธีการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ วิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง นั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  มี 2 ด้าน § ด้านความรู้ § ด้านทักษะ เครื่องมือการประเมิน § แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
    สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share