หน่วยสมรรถนะ

นำเสนอเอกสาร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-4-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  นำเสนอเอกสาร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่นำเสนอเอกสารสามารถที่จะเตรียมข้อมูลเสนอลูกค้าประกอบการตัดสินใจได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20403.01 เตรียมข้อมูลเสนอลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

1รวบรวมข้อมูลจำเพาะของสินค้าที่ลูกค้าความต้องการทุกด้าน
2เสนอเอกสารต่างๆของสินค้าทั้งสินค้าหลักและสินค้ารองและข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้ครบถ้วนต่อลูกค้า
3ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อยประโยชน์ต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
4สรุปผลการนำเสนอในครั้งนี้
5 วิเคราะห์ผลของการนำเสนอในครั้งนี้
6 จัดทำบันทึกการเตรียมข้อมูลเสนอลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ § วิธีการวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
  § วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย
  § วิธีการนำเสนอลูกค้า
  § มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 4 หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ความต้องการด้านความรู้
  § หลักการและวิธีการวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
  § หลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย
  § หลักการและวิธีการนำเสนอลูกค้า
  § ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล คำแนะนำในการประเมิน
  § ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย และหลักการและวิธีการนำเสนอลูกค้าโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการนำเสนอเอกสาร
   วิธีการประเมิน
  § ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คำแนะนำ
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอลูกค้า
  § ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย และวิธีการนำเสนอลูกค้านั้นได้อย่างถูกต้อง คำอธิบายรายละเอียด
  § ใช้ข้อมูลจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย และวิธีการนำเสนอลูกค้านั้นให้เกิดประโยชน์
  § ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย และวิธีการนำเสนอลูกค้านั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  มี 2 ด้าน § ด้านความรู้ § ด้านทักษะ เครื่องมือการประเมิน § แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
    สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์การขาย